دوꪆدهہ،🧸💗🍭َ!''))

مـا احـب اخـلـي بـايـو ،😒🧡✋َ!'')) وࢪبــي ﻣــو مــحــمــد ضـــيـــﻢ مـــال الـلـلـه ،😂🧡🧡✌!ِ'')) مـا حـطـوڪ بـلـڪـاࢪوڪ مــטּ ڪــس امــڪ لـڪـلـبـي؍🙂 ََِِِ💔 َِ🖐️َِ!)''۽ ڪـسـمـڪـم ڪيـلـڪـم؍🥴 ََِِِ💞 َِ🖕َِ!)''۽ شـوفـو ࢪاح اشـ؏ـࢪ ونـتـو ڪـولـو اي تـدࢪوטּ مـا ا؏ـࢪف اشـ؏ـࢪ باي؍🐸 ََِِِ💚 َِ🚬َِ!)''۽ شـنـي مـטּ طـماطـة ربـيـيـيـيـيـيـيـيـي 🙍🏻‍♀️💞🍅💞😂😂ـــ؟؟
Open in app