ۿايـزݪ ↜ اݪـڪمࢪ ᶠᶸᶜᵏᵧₒᵤ☆

🖤🖤- آنَتيَ قَويهَ. ! : شَلَون يَعنَي /; .." - بيچَ ميَزاتَ نتَبهنَالهنَ من بَعيدَ. " : آيَ؟ .. - ( عصَرتَِ آيدچَ ، هَزتَ مشٌيتچَ ، رفعَه خشِمچَ ) .. - گلَهذا وباقيَه حلَيوهَ نهَجمَ بيتچَ. "
Open in app