گرووب آلمـحبهہ🇮🇶

243
Public chat
Open in app
تفعيل
114
قم في تفعيل البوت ارسل امر تفعيل
115
قم في تفعيل البوت ارسل امر تفعيل
105
قم في تفعيل البوت ارسل امر تفعيل
114
قم في تفعيل البوت ارسل امر تفعيل
گرووب آلمـحبهہ🇮🇶
4043
برتراند راسل : آلودگی به مذهب خودارضایی فکری است ، که انسان را ازتعقل و تفکر صحیح باز می دارد . .
102
قم في تفعيل البوت ارسل امر تفعيل
99
قم في تفعيل البوت ارسل امر تفعيل
گرووب آلمـحبهہ🇮🇶
4361
آیت الله مصباح یزدی که در بستر هلاکت افتاده و جز لعنت خدا و مردم چیزی با خود نمی برد . .
98
قم في تفعيل البوت ارسل امر تفعيل
95
قم في تفعيل البوت ارسل امر تفعيل
95
قم في تفعيل البوت ارسل امر تفعيل
97
قم في تفعيل البوت ارسل امر تفعيل
97
قم في تفعيل البوت ارسل امر تفعيل
گرووب آلمـحبهہ🇮🇶
3727
نتیجه دین دولتی چیزی جز این نمی تواند باشد. .
گرووب آلمـحبهہ🇮🇶
3598
نتیجه چهل و یک سال حکومت و کشور داری نظام ننگین ولایت فقیه . .
گرووب آلمـحبهہ🇮🇶
3189
خطرناکترین افراد کسانی هستند که فهمشان کم و عقیده شان زیاد باشد . .
89
☑┇تم تفعيل المجموعه
90
قم في تفعيل البوت ارسل امر تفعيل
91
قم في تفعيل البوت ارسل امر تفعيل
90
قم في تفعيل البوت ارسل امر تفعيل
89
قم في تفعيل البوت ارسل امر تفعيل
90
قم في تفعيل البوت ارسل امر تفعيل
گرووب آلمـحبهہ🇮🇶
3040
تصویر کسی که در شهر اردبیل به دنبال غذا می گردد. . نتیجه ۴۱سال حکومت ننگین ولایت فقیه . .
90
قم في تفعيل البوت ارسل امر تفعيل
گرووب آلمـحبهہ🇮🇶
3189
قرار داد همکاری ۲۵ساله ایران و چین . .
88
قم في تفعيل البوت ارسل امر تفعيل