گرووب آلمـحبهہ🇮🇶

244
Public chat
Open in app
5
☑┇تم تفعيل المجموعه
تفعيل
6
قم في تفعيل البوت ارسل امر تفعيل
6
قم في تفعيل البوت ارسل امر تفعيل
Parman Tak
4227
تفاوت دو نظام حکومتی. .
6
قم في تفعيل البوت ارسل امر تفعيل
6
قم في تفعيل البوت ارسل امر تفعيل
Parman Tak
3020
برتراند راسل : آلودگی به مذهب خودارضایی فکری است ، که انسان را ازتعقل و تفکر صحیح باز می دارد . .
6
قم في تفعيل البوت ارسل امر تفعيل
6
قم في تفعيل البوت ارسل امر تفعيل
Parman Tak
3216
آیت الله مصباح یزدی که در بستر هلاکت افتاده و جز لعنت خدا و مردم چیزی با خود نمی برد . .
6
قم في تفعيل البوت ارسل امر تفعيل
7
قم في تفعيل البوت ارسل امر تفعيل
7
قم في تفعيل البوت ارسل امر تفعيل
7
قم في تفعيل البوت ارسل امر تفعيل
7
قم في تفعيل البوت ارسل امر تفعيل
محمد
8
خانم بیاد صوتی
Parman Tak
2930
نتیجه دین دولتی چیزی جز این نمی تواند باشد. .
Parman Tak
2805
نتیجه چهل و یک سال حکومت و کشور داری نظام ننگین ولایت فقیه . .
Parman Tak
2472
خطرناکترین افراد کسانی هستند که فهمشان کم و عقیده شان زیاد باشد . .
8
☑┇تم تفعيل المجموعه
8
قم في تفعيل البوت ارسل امر تفعيل
8
قم في تفعيل البوت ارسل امر تفعيل
8
قم في تفعيل البوت ارسل امر تفعيل
8
قم في تفعيل البوت ارسل امر تفعيل
Parman Tak
2104
سخنان مرحوم آیت الله تهرانی . .
8
قم في تفعيل البوت ارسل امر تفعيل
Parman Tak
2300
تصویر کسی که در شهر اردبیل به دنبال غذا می گردد. . نتیجه ۴۱سال حکومت ننگین ولایت فقیه . .
8
قم في تفعيل البوت ارسل امر تفعيل
Parman Tak
2449
قرار داد همکاری ۲۵ساله ایران و چین . .