كروري<<قَلَعَ ـ >> مِحً ـتُرفُ †

حً ـسًسًـآبّـﮯ مِحً ـتُرفُ لَآ تُنِدُگ وِﮯةّ آلَبّـآشّـآ """""" عَ ـآلَمِكمِ وِهِمِ دُﮯ دُﮯ مِآ بّـﮯكمِ كفُوِ
Open in app