قنٱﺂهَـْہ‌‍َِٰ حٍَـحڪَِكٍْ غزو໑ݪهَـْہ‌‍َِٰ🥺♥

260
جميلـۿ ﯛبريئـۿ ڪجمال طفلـۿ 🧸🏹. 𝙱𝙴𝙰𝙺𝚃𝙸𝙵𝙺𝙻 𝚆𝙰𝙸𝚃 𝙱𝙰𝙱𝚈 𝙶𝙸𝚁𝙻 🧸🏹. https://tt.me/azil__17
Open in app
قنٱﺂهَـْہ‌‍َِٰ حٍَـحڪَِكٍْ غزو໑ݪهَـْہ‌‍َِٰ🥺♥
413
هَـْہ‌‍َِٰمَِـۥـِمٛزين ٱﺂذٱﺂني ٱﺂݪو໑ڪَِكٍْټ☹️💔
قنٱﺂهَـْہ‌‍َِٰ حٍَـحڪَِكٍْ غزو໑ݪهَـْہ‌‍َِٰ🥺♥
154
مَِـۥـِمٛٱﺂډࢪي مَِـۥـِمٛنيشہًٍۦـشࢪٱﺂيډ🙂💔
قنٱﺂهَـْہ‌‍َِٰ حٍَـحڪَِكٍْ غزو໑ݪهَـْہ‌‍َِٰ🥺♥
156
خًِخݪ يسہًٍۦـسمَِـۥـِمٛعٛني ٱﺂݪمَِـۥـِمٛيټ مَِـۥـِمٛني🙂💔
قنٱﺂهَـْہ‌‍َِٰ حٍَـحڪَِكٍْ غزو໑ݪهَـْہ‌‍َِٰ🥺♥
178
ڪَِكٍْݪ يو໑مَِـۥـِمٛ ٱﺂݪڪَِكٍْ ٱﺂشہًٍۦـشټٱﺂڪَِكٍْ🥺♥
قنٱﺂهَـْہ‌‍َِٰ حٍَـحڪَِكٍْ غزو໑ݪهَـْہ‌‍َِٰ🥺♥
183
بخًِخډهَـْہ‌‍َِٰ غمَِـۥـِمٛٱﺂزهَـْہ‌‍َِٰ قهَـْہ‌‍َِٰࢪ🥺♥
قنٱﺂهَـْہ‌‍َِٰ حٍَـحڪَِكٍْ غزو໑ݪهَـْہ‌‍َِٰ🥺♥
183
عٛشہًٍۦـشڪَِكٍْ مَِـۥـِمٛو໑ټ مَِـۥـِمٛو໑ټبيڪَِكٍْ يݪغٱﺂݪي🥺💔
قنٱﺂهَـْہ‌‍َِٰ حٍَـحڪَِكٍْ غزو໑ݪهَـْہ‌‍َِٰ🥺♥
141
يفهَـْہ‌‍َِٰمَِـۥـِمٛني يٱﺂࢪيټهَـْہ‌‍َِٰ بسہًٍۦـس يحٍَـحضني🥺💔
قنٱﺂهَـْہ‌‍َِٰ حٍَـحڪَِكٍْ غزو໑ݪهَـْہ‌‍َِٰ🥺♥
146
⌁ 𝒊'𝒎 𝒕𝒉𝒆 𝒐𝒏𝒆 𝒚𝒐𝒖 𝒔𝒉𝒐𝒖𝒍𝒅 𝒍𝒐𝒗𝒆 𖠲💔🥺
قنٱﺂهَـْہ‌‍َِٰ حٍَـحڪَِكٍْ غزو໑ݪهَـْہ‌‍َِٰ🥺♥
135
#أحبك ،،، سـ تسمعہا من غيري حتماً ولڪن ليس ڪل مُوذّنٍ بــلال !!🥺♥
قنٱﺂهَـْہ‌‍َِٰ حٍَـحڪَِكٍْ غزو໑ݪهَـْہ‌‍َِٰ🥺♥
154
ٱﺂحٍَـحببټڪَِكٍْ ڪَِكٍْعٛډډ ٱﺂݪغيو໑مَِـۥـِمٛ في ٱﺂݪسہًٍۦـسمَِـۥـِمٛٱﺂ🥺♥
قنٱﺂهَـْہ‌‍َِٰ حٍَـحڪَِكٍْ غزو໑ݪهَـْہ‌‍َِٰ🥺♥
141
استنساخ بشري كارثي وهائل ، افعال ، وافكار ، وتصرفات ، كل شيء مُقرف .؍.َِ⇣𖤍🖤َء͡⇣
قنٱﺂهَـْہ‌‍َِٰ حٍَـحڪَِكٍْ غزو໑ݪهَـْہ‌‍َِٰ🥺♥
154
شہًٍۦـشنو໑ شہًٍۦـشنو໑ سہًٍۦـسحٍَـحࢪهَـْہ‌‍َِٰ سہًٍۦـسحٍَـحࢪ🥺♥