آموزش ترکی خراسانی

18
ترکی زبان ترکی خراسانی ترکی خراسانی ترکان استان خراسان ترکان خراسان خراسان خراسان شمالی خراسان رضوی خراسان جنوبی ترکی دره گز
Open in app
آموزش ترکی خراسانی
634
Eski Türkler günümüzde futbol adı verilen oyunun bir benzeri olan “tepük” oyununu oynuyorlardı.. Tepük; tepmek, tekmelemek anlamında kullanılan bir sözcüktür. Türkler, bu oyunu yalnız ayakla oynadıkları için bu adı vermişlerdir. Kaşgarlı Mahmud’a göre, kurşun eritilerek "ağırşak" (tekerleğe benzer yassı nesne) biçiminde dökülmesinden sonra üzerine keçi kılı veya benzeri yumuşak bir şeyle sarılarak ...
آموزش ترکی خراسانی
862
“Biz Avrupalılar, yazı dahil pek çok kültürel unsuru Türklerden aldık ve medeniyetimizi bunun üzerine inşa ettik.” THOR HEYERDAHL (Norveç’li arkeolog, antropolog, bilim adamı)
آموزش ترکی خراسانی
648
تشابه خط میخی سومری با خط اورخون _ یئنی سئی
آموزش ترکی خراسانی
663

ایران تورکلری نین اسکی تاریخی.pdf

pdf
22.31 Mb
آموزش ترکی خراسانی
2432
موسیقی و ترکان به روایت باستانی پاریزی: "اصولا دوران شکوه موسیقی در تاریخ ایران مربوط به ترکان و ترکمانان بوده است که اغلب پادشاهان خود اهل موسیقی و طرب بوده اند. سلطان طغرل سلجوقی در مراسم ازدواجش با دختر خلیفه عباسی در حیات کاخ با سربازان به خواندن ترانه های ترکی پرداخت و به رقص درآمد و رقصی ترکانه کرد. قاجارها که ترکمان بودند و خود را وارث سلجوقیان میدانستند عموما اهل موسیقی بودند. مثلا آقا ...
آموزش ترکی خراسانی
557

ترکی نیشابوری.pdf

pdf
745.06 Kb
آموزش ترکی خراسانی
1867

selahi-diker_turk-dili-nin-besbin-yili_anadolu-da-onbin-yil.pdf

pdf
169.97 Mb
آموزش ترکی خراسانی
1423
بیش از هزار سال است که شاعران بزرگ پارسی و ترکی، یاردل نواز و نیکو پیکر خود را به "تورک " تشبیه و همانند می کنند و او را از ته دل می ستایند، و این در تاریخ ادبیات جهان بی نظیر است.
آموزش ترکی خراسانی
645

کلیاتی درمورد ترکان خراسان.pdf

pdf
1.41 Mb
آموزش ترکی خراسانی
818

فرشهای_افشار_بیدگینه_وقلتوق_مرکز.pdf

pdf
10.57 Mb
آموزش ترکی خراسانی
572

فایل_صوتی_خلجی_سال_۱۳۴۸_روستای_تلخاب.mp3

mp3
فایل_صوتی_خلجی_سال_۱۳۴۸_روستای_تلخاب