Go to channel

خراسان فوری

512
اعتراض نانوایی‌های آزادپز نسبت به نرخ جدید نان و آرد رئیس اتحادیه صنف نانوایان مشهد: 🔹طیفی از نانوایی‌های آزادپز در مشهد از دولت درخواست دارند که مانند گذشته آرد خود را به صورت آزاد تهیه کرده و از دولت آرد نیمه ‌یارانه‌ای دریافت نکنند و در مقابل، نرخ گذاری فعلی برداشته شود. 🔹اگر دولت از آزاد شدن نرخ نانوایی‌ها نگران است، اتحادیه صنف نانوایان، نرخ حداقل و حداکثری برای نان در نانوایی‌های آزادپز تعیین و به دستگاه‌های نظارتی اعلام کند و سپس برخورد با متخلفانی که از این حدود قیمتی منحرف شوند را در دستور کار خود قرار دهد./ ایرنا 🕌 @Khorasan_Fouri