✨اگر بتونیم لحظه رسیدن به اهدافمون رو تجسم ڪنیم و شادی اون لحظه رو حس ڪنیم 💫 اتفاقات مثبت زیادی ڪه با اون هدف سازگارند رو جذب خواهیم ڪرد💝 〰❁🍃❁🌸❁🍃

180
حضرت آیت الله #بهجت(ره): 🍃هرجا گرفتاری و بلایی بر سر ما آمد، بدانیم جلوتر از آن ، زمینه گره و گرفتاری و ابتلا را خود فراهم کرده ایم؛ یا با ترک واجب، و یا با ارتکاب کار حرام، و یا ترک مستحب خیلی شدید و موکد، و یا با انجام شبهات.
Open in app
Alireza
1
خانم ها هرکی خواست پیوی
3
برده دختر و زن میشم فقط دختر یا زن بیاد پیوی❤️❤️❤️❤️ برده دختر و زن میشم فقط دختر یا زن بیاد پیوی❤️❤️❤️❤️
فرهاد حشری
3
یه بی یا خانوم بیاد ابمو بیار حالم خرابه
3
برده دختر و زن میشم فقط دختر یا زن بیاد پیوی❤️❤️❤️❤️ برده دختر و زن میشم فقط دختر یا زن بیاد پیوی❤️❤️❤️❤️
25
برده دختر و زن میشم فقط دختر یا زن بیاد پیوی❤️❤️❤️❤️
فرهاد حشری
5
یه خانوم یا بی واقعای بیاد شق درد گرفتم
فرهاد حشری
5
یه خانوم یا بی واقعای بیاد شق درد گرفتم
فرهاد حشری
7
یه خانوم یا بی واقعای بیاد شق درد گرفتم
Alireza
1
هرکی خواست پیوی
فرهاد حشری
7
یه خانوم یا بی واقعای بیاد شق درد گرفتم
Alireza
7
ی خانم هست بیاد پیوی لختم کیرمم کلفته اثابت میکنم
Alireza
7
ی خانم هست بیاد پیوی لختم کیرمم کلفته اثابت میکنم
Alireza
7
خانم فیلم های جدیدی میخوان پیوی
Dellta
1249
مولوی همه بدبختی های بشر را نتیجه دین می داند . .
Dellta
1332
تاثیر منفی نظام ولایت فقیه بر عقل و انسانیت مردم در طول ۴۲سال . .
Masud
10
کوص و کون داغ بیاد پی
فرهاد حشری
11
یه بی یا خانوم بیاد ابمو بیار حالم خرابه
فرهاد حشری
11
یه خانوم یا بی واقعای بیاد شق درد گرفتم
فرهاد حشری
11
یه خانوم‌یا یه بی واقعای بیاد تصویری ارضام کنه
10
دختر یا زن بیاد پیویم برده اش بشم
فرهاد حشری
9
یه خانوم‌یا یه بی واقعای بیاد تصویری ارضام کنه
فرهاد حشری
9
یه خانوم‌یا یه بی واقعای بیاد تصویری ارضام کنه
فرهاد حشری
14
سلام یه خانوم اهل دل هست بیاد پیوی برای تصویری
Alireza
13
ی خانم نیس بیاد پیوی لختم
Dellta
1763
کشتار جوانان یک ملت چه در زندان و چه در خیابان هیچ اشکالی ندارد ، ولی نگاه به زن در برنامه زنده جایز نیست . . این چگونه دینی است ؟ خدا هم باید از چنین دینی شرمنده باشد ‌. .
Dellta
1492
از چاله برون آمده در چاه شدیم . .
فرهاد حشری
14
سلام یه خانوم اهل دل هست بیاد پیوی برای تصویری
Alireza
14
ی خانم هست بیاد پیوی لختم وکیرمم کلفته
Dellta
1805
درسی از مردمان بلاد کفر برای مسئولین نظام ولایت و لجاجت محور که با مقدسات موهوم و واهی خود ملتی را به خاک سیاه نشانده اند . . ( دو تا بزنید ، بزرگ شود و مطالعه فرمایید ) .
فرهاد حشری
11
یه خانوم یا بی واقعای بیاد شق درد گرفتم
فرهاد حشری
11
سلام یه خانوم اهل دل هست بیاد پیوی برای تصویری