ګيِّبِوِبِ فِّأّنِ 🍓🐸

26
صٌوِر/أّقِتّبِأَّّسأّتّ/أّفِّتّأّرأّتّ/َّسوِفِّتّ/بِأّدِ/ګلَأَّّسيِّګ/مَنِعٌشٍ/فِّيِّدِيِّوِهِأّتّ /مَيِّمَزِّ/تاخذ أي شي اشترك ف القناة حتة نوصل 100 مشترك 💜___♡استمتعوا♡ • • • • • حساب المنشئ👈/https://tt.me/k_pop_99 ____________ حساب الادمن 👈/https://tt.me/link-89
Open in app
ګيِّبِوِبِ فِّأّنِ 🍓🐸
360
لَقِدِ رَّسبِتّ فِّـ أّلَحٌبِ لَأنِيِّ لَمَ أّغٌشٍ يِّوِمَأّ 😔💔
ګيِّبِوِبِ فِّأّنِ 🍓🐸
370
وِلَيِّګنِ هِنِأّګ صمَتّ يِّمَحٌيِّ وِجِوِدِګ ......
ګيِّبِوِبِ فِّأّنِ 🍓🐸
141
This life is experiences you must go through😬🧡
ګيِّبِوِبِ فِّأّنِ 🍓🐸
154
لَمَ أّخَلَقِ لَأګوِنِ مَثّلَهِمَ .بِلَ خَلَقِتّ لَأګوِنِ حٌلَمَهِمَ.....🍷🖤
ګيِّبِوِبِ فِّأّنِ 🍓🐸
140
لَأّ تّتّګلَمَوِأّ عٌنِ أّلَهِيِّبِةّ وِأّنِتّمَ لَأّ تّعٌرفِّوِأّ ګيِّمَ تّأّيِّهِيِّوِنِغٌ
ګيِّبِوِبِ فِّأّنِ 🍓🐸
123
گـــلولـــلههه لو تمطر نعــ ـ؟ ـل غيررگگ ابدأأ ماالبس 😂🤟🏻.
ګيِّبِوِبِ فِّأّنِ 🍓🐸
172
╒══════╕ 🌾제이홉🌾 ╘═╦╦━╦╦╛ ╒═╩╩━╩╩═╕ 🌾JHOPE 🌾 ╘═╦╦━╦╦═╛ ╒═╩╩━╩╩═══╕ 🌾 YOU'RE 🌾 ╘══╦╦━╦╦══╛ ╒══╩╩━╩╩═══╕ 🌾 MY HOPE 🌾 ╘══╦╦━╦╦═══╛ ╒══╩╩━╩╩══════╕ 🌾MY HAPPINESS🌾 ╘══╦╦━╦╦══════╛ ╒══╩╩━╩╩════════╕ 🌾MY EVERYTHING🌾 ╘══╦╦━╦╦════════╛ ╒══╩╩━╩╩═══════════╕ 🌾I LOVE YOU MY HOBI 🌾 ╘══════════════════╛ 🍃🌾 🍃 🌾 🍃 🌾 🍃 🌾🍃
ګيِّبِوِبِ فِّأّنِ 🍓🐸
133
ARMY♡ ⠀⠀◣ ◢ ⠀⠀█ █ ⠀⠀█ █ ⠀⠀◤ ◥ 💜BTS💜
ګيِّبِوِبِ فِّأّنِ 🍓🐸
137
█████████ █▄█████▄█ █▼▼▼▼▼ █ 🌭🍔🍕 Hungryyyy! █▲▲▲▲▲ █████████ __██____██___
ګيِّبِوِبِ فِّأّنِ 🍓🐸
136
⠀⠀⠀◢ ◣ ⠀⠀⠀█ █ ⠀⠀⠀█ █ ⠀⠀⠀◥ ◤ 💜ARMY⁷⟬⟭💜
138
مرحبا يا حلوين