- بـَطـو໑طـۿۃ 🦩♥️.

12
1 آهِہمِـ شّـيـﮯ آلَآحتُرآمِـ 2آلَشّـق‏‏هِہُ‏‏ُُ آلَ‏‏هِہُ‏‏ُُ حدُودُ 3مِـمِـنوعَ آلَسًـبّ آو آلَشّـتُمِـ 4وآهِہلَآ وسًـهِہلَآ بّيـﮯگمِـ
Open in app
آلُمْهِيَٻ ??
1
(())..مّـْـٌـَـّ(..ٱلـّـٌخّـّـٌيـْرٌ..)ـَـٌسْ اءِ. .(())
آلسـلآمـ عليگمـ
آلُمْهِيَٻ ??
2
وعليكم السَلٱمٌ عـَلـْيگمّ-ۈرحـْمّـٌة ٱللـّہ ﯙبُرگـّاتہ
آلسـلآمـ عليگمـ