جوادقاسمی

🌹تاخدابنده نواز است به خلقش چه نیاز میکشم ناز یکی تا به همه ناز کنم🌹
Open in app