جالبستان

129
خاکی که به زیر پای هر نادانی است کفّ صنمیّ و چهرهٔ جانانی است هر خشت که بر کنگرهٔ ایوانی است انگشت وزیر یا سر سلطانی است
Open in app
جالبستان
140
فیلم درمیان ستارگان .صدبار هم ببینید باز کمه
جالبستان
75
پژواک دو سیاه چاله راه شیری