جالبستان

126
خاکی که به زیر پای هر نادانی است کفّ صنمیّ و چهرهٔ جانانی است هر خشت که بر کنگرهٔ ایوانی است انگشت وزیر یا سر سلطانی است
Open in app
جالبستان
102
فیلم درمیان ستارگان .صدبار هم ببینید باز کمه