Go to channel

🔞جــــکـــ🔞

1258
سازمان بهداشت جهانی گفته باید دستتون و بشورین، اما چون ایرانیا رو نمی شناسه، نمی دونسته که باید بگه بعد از شستن دستاتون، با پشت شلوارتون، خشک نکنین وگرنه نشورین بهترِه 😂😂