ترکان اصفهان

19
ترکان اصفهان اصفهان فریدن
Open in app
ترکان اصفهان
488
Eski Türkler günümüzde futbol adı verilen oyunun bir benzeri olan “tepük” oyununu oynuyorlardı.. Tepük; tepmek, tekmelemek anlamında kullanılan bir sözcüktür. Türkler, bu oyunu yalnız ayakla oynadıkları için bu adı vermişlerdir. Kaşgarlı Mahmud’a göre, kurşun eritilerek "ağırşak" (tekerleğe benzer yassı nesne) biçiminde dökülmesinden sonra üzerine keçi kılı veya benzeri yumuşak bir şeyle sarılarak ...
ترکان اصفهان
314

قدیم تورک یازیسی آبیده لری جلد۱.pdf

pdf
18.67 Mb
ترکان اصفهان
721
“Biz Avrupalılar, yazı dahil pek çok kültürel unsuru Türklerden aldık ve medeniyetimizi bunun üzerine inşa ettik.” THOR HEYERDAHL (Norveç’li arkeolog, antropolog, bilim adamı)
ترکان اصفهان
535
تشابه خط میخی سومری با خط اورخون _ یئنی سئی
ترکان اصفهان
394

Faruk Sümer. Eski Türkler_de Şehircilik (1984)-2.pdf

pdf
14.64 Mb
ترکان اصفهان
584

ایران تورکلری نین اسکی تاریخی.pdf

pdf
22.31 Mb
ترکان اصفهان
108
. 🔰ای جوان‌مرد! لفظ ترکی دان* . تاکنون دربارهٔ جایگاه زبان تورکی در منطقه اصفهان و نواحی تابعهٔ آن، کم‌تر تحقیق و پژوهشی صورت پذیرفته‌است و از این میان مطالعهٔ جایگاه زبان تورکی در دورهٔ قاجار و سالهای منتهی به انقلاب مشروطه و شکل‌گیری ناسیونالیسم باستان‌گرا و تورک‌ستیز آن دوره حائز اهمیت خاصی می‌باشد. . یکی از موضوعات مهم در مطالعهٔ جایگاه زبان تورکی در اصفهان و توابع آن در دورهٔ فوق‌الذکر شنا ...
ترکان اصفهان
2270
موسیقی و ترکان به روایت باستانی پاریزی: "اصولا دوران شکوه موسیقی در تاریخ ایران مربوط به ترکان و ترکمانان بوده است که اغلب پادشاهان خود اهل موسیقی و طرب بوده اند. سلطان طغرل سلجوقی در مراسم ازدواجش با دختر خلیفه عباسی در حیات کاخ با سربازان به خواندن ترانه های ترکی پرداخت و به رقص درآمد و رقصی ترکانه کرد. قاجارها که ترکمان بودند و خود را وارث سلجوقیان میدانستند عموما اهل موسیقی بودند. مثلا آقا ...
ترکان اصفهان
1807

selahi-diker_turk-dili-nin-besbin-yili_anadolu-da-onbin-yil.pdf

pdf
169.97 Mb
ترکان اصفهان
1362
بیش از هزار سال است که شاعران بزرگ پارسی و ترکی، یاردل نواز و نیکو پیکر خود را به "تورک " تشبیه و همانند می کنند و او را از ته دل می ستایند، و این در تاریخ ادبیات جهان بی نظیر است.
ترکان اصفهان
1116

اثبات ترکمن بودن اشکانیان.pdf

pdf
204.956 Kb
ترکان اصفهان
1234

Eziz Elekberli - Kadim Türk Oğuz Yurdu Ermenistan.pdf

pdf
9.39 Mb
ترکان اصفهان
1302

Ahmet Caferoğlu. Türk Dili Tarihi. Cilt I II (1984).pdf

pdf
11.52 Mb
ترکان اصفهان
718

آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش- ج2- هیئت.pdf

pdf
11.86 Mb
ترکان اصفهان
715

آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش- هیئت.pdf

pdf
4.61 Mb
ترکان اصفهان
1005

تورکلرین تاریخ و فرهنگینه بیر باخیش- هیئت.pdf

pdf
5.27 Mb
ترکان اصفهان
771

فرشهای_افشار_بیدگینه_وقلتوق_مرکز.pdf

pdf
10.57 Mb
ترکان اصفهان
1525
Kazi T. Laypanov, İsmail M. Miziyev - Türk Halklarının Kökeni 👆