Go to channel

Zor niklar

69
ճօվlík ղíตα?ճօվlík ճմ օԵα- օղαղց sօց'líցí,ժօ'sԵlαɾղíղց ísհօղsհí ѵα sҽղցα զαժɾlí íղsօղղíղց ตҽxɾ ճílαղ sҽѵցísíժíɾ !!!