هویدا

25
نیساریان افغان هستیم و به دلیل این کی توهینمان کردند به لاشی گری اینبار جلوه های لاشی گری را به رخ خواهیم نشاند ادامه فعالیت تا آنجا خواهد بود کی ثنا یا هرشخص به سعید++متذکر شود به توهیناتی که لایق خویش و خویشاوندان اوسن نسبت به افکانیان خاتمه دهد ✌
Open in app
هویدا
1394
تو عم این بیدون شاخ نشو شاخ برا کونه😹😹😹😹🇦🇫 امشب تسلیم شد و از دعوا با افغانی ها escape نمود😘😹😹😹
هویدا
542
خدا من بیبخش🙏دوستان هم معذرت🌻
هویدا
578
این دادش ایرانی ولی میگه افغان ها محترمن پس ما هم حرمت نشان میدهیم عکس ها پاک مشوند🤞
هویدا
473
عکس ها ر پاک مکنم تا شرف افغان نشان بدم
هویدا
512
افغان ها هر وقت این گفت از دستم فرار میکنید با این مدرک بکنید تو کص ننش سعید ++شکست خورد😹😹😹😹😹😹😹
هویدا
441
این مادر جنده فرار کرد از فردا هر وقت گفت در رفتی اینو بکنید تو کص ننش😹😹😹😹
هویدا
413
همه تان را دیس میکنم😹😹 چاقال نامه 😹😹😹 دی جی سروش اس جی ترک😹😹😹
هویدا
535
و تو عربی نجس که تو هاری دست کمی از اینا نداری😹😹😹😹 خوارت میگام فقط دستم به نقطی ضعفت شکیب برسه میگامش ارضا میشم😹😹😹 شکیب کجای 😺 این شخصی به مدت مدیدی در می آزار رسانی به کوم افکان و آوان انصار میبود حال وقت درس عبرت گیری اش ریسدیه تا اعدام بشه😺😹😹😹💙
هویدا
524
اینم سگ قلادی پاره آذری ژنرال کامیران😹😹😹 در روایتی هست که گوه کل تم میخورد و هیچ گاه از گوه سیری ندار😹😹😹 همچنین این سگی هار به هنگام گشت زنی در گپ ها چندین سگی هار تر از خودش میبرد تا کم نارد کونی صفت😹😹😹😹😹 ژنرال کامران الان یه نیم رخ ازت تو کانال می اندازم تا یاد بگیری من هرکی نیسم و چاک کثیف دهنت ببندی هار نشی😹😹😹 اون نیم رخ هم که نیزارم به خاطر کارهای سابقت برای افکان است ولی تازگی ...
هویدا
441
خوب تو کی گوزم نیستی متاسفانه حساب نمیای😹😹😹 ولی یادت باشه انتقامی سخت خواهی خورد مگر اینکه دیگه برا افغانی کونت نخاره😹😈
هویدا
531
مَلَتی افغان یک بار برای همشه همه شما مخاطب قرار میدهم ماکی همه جا در فضای مجازی پای بستر ایران و در کشور ایران سخنان پربیهوده میشنویم و اخیرا توسط محمد عربی کصکش برادرانمان بارش و خوشتپ سعی در تحقیر سان بوده حال به اتحادی شگرف برایی پاسخ نیازمنید امید و کامیران مخصوصا امد صاحب نساری بدانند اگر در راستای کارهای ما خلل ایجاد نمایند گروه هویدا افغان به هرکس مخالف جواب خواهد داد🤞 در ادانه با نا هم ...
هویدا
366
گروهی هویدا در تم تم رسما اعلام شروع به کار مینمایه از دوستداران و حامیان حقوقی افغان دعوت میشود به این کانال بپیوندند
هویدا
481
👤 شبگرد تنهای جاده
دوست دختر افغان میخواهد افغانی با شخصیت است متین است و رادیکال😎 خودم برایش میگردم هرکس میتوانه دوست دختر خوبی برای ایشان باشه و ایشان هم قول قدر دانستن داده اند بره پیوی ایشان
هویدا
467
👤 شبگرد تنهای جاده
هویدا
408
چگید رلم شو🌹🙁😂😂😂
هویدا
495
من که نمدانم این کیر لیسی ها برای چیست😂😂😂😂😂😂😂
هویدا
836
👤 neda
کیر لیس سابقی سعید هستش کیرشو خورد این بهش پا نداد حالا دوباره اونده کیر لیسی برای چه😂😂😂😂😂😂😂