ﺣﮧـטּـﯠ୭.• او໑۾ زٰوزهَ ,(ُ😻💜َ⇣ֆء͡

آلبنيهہ مـن تمـشـي بثگل 💗 تربآت آهہلهہآ آلصـآفيهہ 🍃 آلشـمـعهہ حلووهہ شـمـآ ضـوت ⚡ مـآتسـوى بسـ لو طـآفيهہ 😻 آلنجمـهہ مـيزتهہآ آلعلو 😍 مـآتنعشـگ لو نآصـيهہ 💙 آلغيمـهہ مـن تمـشـي بثقهہ 💕 مـيهہمـآ لو گآلوو فآهہيهہ 💖
Open in app