Go to channel

فرهنگ و زبان هندی

39
بابرنامه، که آن را واقعات بابری و تُزک بابری نیز خوانده‌اند، خاطرات و نظرات ظهیرالدین بابر است که به زبان ترکی جغتایی(ازبکی) و با نثری ساده نگاشته شده‌است و حوادث سال‌های ۸۹۹ تا ۹۳۶ق را در بر می‌گیرد. شخصیت بابر در این اثر که عقاید و آراء خود را در موضوعات مختلف بیان کرده، منعکس است. بابرنامه از جنبه‌های مختلف تاریخی، جغرافیایی، مردم‌شناسی و ادبی ارزشمند است و به گفتة کوپریلی یکی از بهترین آثار نثر جغتایی به‌شمار می‌رود.