Go to channel

فرهنگ و زبان هندی

62
وقت به دست آوردن خاک طلا را طوری معین می کنند که هوا به اعلی درجه گرم باشد زیرا در این موقع مورچه ها زیر زمین پنهان می شوند. همین که به محل رسیدند شکارچی ها کیسه ها را پر از خاک می کنند و به خانه هایشان بر می گردند. شتاب آنها در مراجعت از این جهت است که به قول پارسی ها، مورچه ها با شامه از ورود آنها آگاه شده شکارچیان را تعقیب می کنند. حیوانی در دویدن سریع تر از این مورچه ها نیست و اگر هندی ها در زمانی که مورچه ها جمع می شوند فرار نمی کردند ممکن نبود یک نفر هم از دست آنان نجات یابد. شترهای ماده از شترهای نر تندتر می روند و به همين جهت شترهای نر را از عرابه باز می کنند ولی این کار را یک دفعه نمی کنند. منبع📚:تاریخ ایران باستان حسن پیرنیا چاپ نهم ص ۵۲۶