Go to channel

فرهنگ و زبان هندی

46
🖌توصیف هندی ها به قلم هرودت جمعیت هند از نفوس تمام ممالکی که معروفند بیشتر است و باجی هم که می دهند (یعنی به خزانه ایران) بالنسبه به سایر مردمان خیلی بیشتر است. اینها بیستمین ایالت را تشکیل می کنند و سالیانه سیصد و شصت تالان خاک طلا می پردازند. اگر نسبت نقره را به طلا یک به سیزده بدانیم باج هندی ها معادل چهار هزار و ششصد و هشتاد تالان اِوبیائی بیانی می شود‌. هندی ها از تمام مردمان آسیا که معلوم اند، شرقی ترین آنها هستند و اراضی که به طرف مشرق از هندی ها واقع است، حاصل خیز نیست زیرا عبارت است از کویرهایی که از ماسه پوشیده.طوایف هندی پرجمعیت اند و به زبانهای مختلف حرف می زنند. بعض آنها چادرنشین اند و برخی شهری و ده نشین. عده ای از آنها در باتلاقها مسکن دارند و قوتشان ماهی خام است.صید ماهی در کرجی هایی که از نی ساخته اند به عمل می آید. تمام کرجی را از یک بند نی می سازند. این هندی ها لباسی دارند که از جگن (نی بوریا) میبافند. نی ها را از کنار رودها به دست آورده و خرد کرده از آن لباسی مانند حصیر میبافند و چنین لباسی را مانند جوشن در بر می کنند. هندی های دیگر که به طرف مشرق از هندی های صحراگرد مسکن دارند به پادی موسوم اند و قوت آنها گوشت خام است. گویند که اخلاق و عادات آنها چنین است.