{حہبہي آلآبہدي H💋🌼}

حۡبيۧ فوك حۡبك زٱد مۘرتيۧنۨــہ وٱبد بل دنۨــہيۧهۂَ مۘحۡد عٱش مۘرتيۧنۨــہ تدريۧ ٱلعمۘر لو يۧنۨــہعٱد مۘرتيۧنۨــہ ٱشيۧلنۨــہ عمۘريۧ ٱلك وٱنۨــہطيۧ هۂَديۧهۂَ💋 “̯ H 🐼💗 |℡
Open in app