شـಿـبـಿـآبـಿـ وبـಿـنآت وآلوسـಿـطـಿـ وآلجنوبـಿـ

5
🔜قوانين❌الكروب🔛 🔜احترم❌تحترم🔛 🔜تجاوز❌ وتزحف طرد🔛 🔜ممنوع نشر❌الروابط🔛 🔜ممنوع نشر❌صور تعبانه🔛 🔜لا تطلب❌مني تصعد ادمن راح افشلك🔛
Open in app
4
احمم
10
الحمد الله على كل حال
10
بعد عمري
10
هله والله
10
ها
10
هايي
10
كروب جديد
10
حبايب
10
هلوات
14
تتت
10
هلوو