شـಿـبـಿـآبـಿـ وبـಿـنآت وآلوسـಿـطـಿـ وآلجنوبـಿـ

5
🔜قوانين❌الكروب🔛 🔜احترم❌تحترم🔛 🔜تجاوز❌ وتزحف طرد🔛 🔜ممنوع نشر❌الروابط🔛 🔜ممنوع نشر❌صور تعبانه🔛 🔜لا تطلب❌مني تصعد ادمن راح افشلك🔛
Open in app
6
الحمد الله على كل حال
6
بعد عمري
6
هله والله
6
ها
6
هايي
6
كروب جديد
6
حبايب
6
هلوات
7
تتت
6
هلوو