هخامنشیان

4
Public channel
Open in app
هخامنشیان
126
نظر هرودت 👆در مورد کوروش
هخامنشیان
31

کورش کبیر ، تصورها و واقعيت ها.pdf

pdf
310.866 Kb
هخامنشیان
365

ارتباط ترکان با آشوریان باستان.PDF

PDF
197.7 Kb
هخامنشیان
37
ماد ،هخامنشی ، اشکانی، ساسانی👆 قسمت پنجم(آخر)
هخامنشیان
37

20210628063022.pdf

pdf
25.49 Mb
هخامنشیان
43
تاریخ مفصل‌ ایران👆 از تاسیس سلسله ماد تا عصر حاضر
هخامنشیان
42

20210628054727.pdf

pdf
17.13 Mb
هخامنشیان
44
بررسي تاریخ و تحلیل آثار هنری ماد👆 رساله کارشناسی ارشد
هخامنشیان
41

20210628053955.pdf

pdf
7.43 Mb
هخامنشیان
43
ماد ،هخامنشی ، اشکانی، ساسانی👆 قسمت چهارم
هخامنشیان
43

20210628051558.pdf

pdf
25.82 Mb
هخامنشیان
42
ماد ،هخامنشی ، اشکانی، ساسانی👆 قسمت سوم
هخامنشیان
42

20210628051500.pdf

pdf
31.04 Mb
هخامنشیان
37
ماد ،هخامنشی ، اشکانی، ساسانی👆 قسمت دوم
هخامنشیان
40

20210628051345.pdf

pdf
24.32 Mb
هخامنشیان
36
ماد ،هخامنشی ، اشکانی، ساسانی👆 قسمت اول
هخامنشیان
38

20210628051009.pdf

pdf
24.49 Mb
هخامنشیان
84
مبانی ديني دولت در ايران باستان 👆
هخامنشیان
284
ادیان ایران باستان 👆
هخامنشیان
278

20210626052734.pdf

pdf
3.37 Mb
هخامنشیان
219
گزنفون، بازگشت ده هزار یونانی 👆
هخامنشیان
221

20210626001411.pdf

pdf
7.53 Mb
هخامنشیان
299
فرهنگ واژه های عامیانه دوره قاجار👆
هخامنشیان
199

تاریخ_ادبیات_ایران_در_عصر_هخامنشی.PDF

PDF
1.99 Mb
هخامنشیان
611

تاریخ_تمدن_ویل_دورانت_مجموعه_یازده_جلدی.pdf

pdf
39.1 Mb
هخامنشیان
430
تدفین مردگان در ایران عباس قدیانی👆
هخامنشیان
222
تاریخ هردوت به زبان انگلیسی 👆
هخامنشیان
251

جستاری درباره یک نماد هخامنشی.pdf

pdf
3.35 Mb