هانی!

یک دست جام باده و یک دست زلف یار ....
Open in app