همدان تورک لری

20
همدان تورک لری ترکی همدانی ترک همدان شهرستان کبودرآهنگ شهرستان رزن شهرستان فامنین شهرستان اسدآباد شهرستان بهار
Open in app
همدان تورک لری
1262
Eski Türkler günümüzde futbol adı verilen oyunun bir benzeri olan “tepük” oyununu oynuyorlardı.. Tepük; tepmek, tekmelemek anlamında kullanılan bir sözcüktür. Türkler, bu oyunu yalnız ayakla oynadıkları için bu adı vermişlerdir. Kaşgarlı Mahmud’a göre, kurşun eritilerek "ağırşak" (tekerleğe benzer yassı nesne) biçiminde dökülmesinden sonra üzerine keçi kılı veya benzeri yumuşak bir şeyle sarılarak ...
همدان تورک لری
1456
“Biz Avrupalılar, yazı dahil pek çok kültürel unsuru Türklerden aldık ve medeniyetimizi bunun üzerine inşa ettik.” THOR HEYERDAHL (Norveç’li arkeolog, antropolog, bilim adamı)
همدان تورک لری
1180
تشابه خط میخی سومری با خط اورخون _ یئنی سئی
همدان تورک لری
1047

ایران تورکلری نین اسکی تاریخی.pdf

pdf
22.31 Mb
همدان تورک لری
2982
موسیقی و ترکان به روایت باستانی پاریزی: "اصولا دوران شکوه موسیقی در تاریخ ایران مربوط به ترکان و ترکمانان بوده است که اغلب پادشاهان خود اهل موسیقی و طرب بوده اند. سلطان طغرل سلجوقی در مراسم ازدواجش با دختر خلیفه عباسی در حیات کاخ با سربازان به خواندن ترانه های ترکی پرداخت و به رقص درآمد و رقصی ترکانه کرد. قاجارها که ترکمان بودند و خود را وارث سلجوقیان میدانستند عموما اهل موسیقی بودند. مثلا آقا ...
همدان تورک لری
1288

شباهت پسوندها در اشکانی وترکی.PDF

PDF
144.706 Kb
همدان تورک لری
2224

selahi-diker_turk-dili-nin-besbin-yili_anadolu-da-onbin-yil.pdf

pdf
169.97 Mb
همدان تورک لری
1724
بیش از هزار سال است که شاعران بزرگ پارسی و ترکی، یاردل نواز و نیکو پیکر خود را به "تورک " تشبیه و همانند می کنند و او را از ته دل می ستایند، و این در تاریخ ادبیات جهان بی نظیر است.
همدان تورک لری
1492

اثبات ترکمن بودن اشکانیان.pdf

pdf
204.956 Kb
همدان تورک لری
1591

Eziz Elekberli - Kadim Türk Oğuz Yurdu Ermenistan.pdf

pdf
9.39 Mb
همدان تورک لری
1676

Ahmet Caferoğlu. Türk Dili Tarihi. Cilt I II (1984).pdf

pdf
11.52 Mb
همدان تورک لری
1016

آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش- ج2- هیئت.pdf

pdf
11.86 Mb
همدان تورک لری
1011

آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش- هیئت.pdf

pdf
4.61 Mb
همدان تورک لری
1338

تورکلرین تاریخ و فرهنگینه بیر باخیش- هیئت.pdf

pdf
5.27 Mb
همدان تورک لری
1077

فرشهای_افشار_بیدگینه_وقلتوق_مرکز.pdf

pdf
10.57 Mb