Go to channel

هواشناسی کل کشور

494
✅طی دهه سوم خرداد ماه در نوار شمالی بارش فراتر از و در سایر نقاط نرمال خواهد بود 🔴 #هواشناسی_کل_کشور