آرآويگ آلجرح

ڪلوَلهٖ ماتعشڪ بعد مرهٖ وَجوتها آلحرڪهٖ 😴 ڪلوَڵهٖ ماتنشف دمع موَ هينهٖ هيج آلفرڪهٖ 💔
Open in app