: ݪِہ حمٛۈشِہَ ،
14860
: ۿهَٱچݛ ، ݪي٘س ﭑسَم فِتٱة بَݪ نصي٘حهۿ مَني٘ .
: ݪِہ حمٛۈشِہَ ،
13382
: ڪيٰڤ لك ﭑن تڪۈטּ بهَذٱ ﭑلبݛۈد ۅﭑلشِتٱء قٱدمٛ ؟
: ݪِہ حمٛۈشِہَ ،
13824
: تݛد ندمٛٱטּ ، بسَ بـ؏ِـديٰشِہ ؟.
: ݪِہ حمٛۈشِہَ ،
20523
: شِڪثݛ صَٱݛتِتہ ؏ِـࢪ࣪يٰࢪ࣪هَ ﭑلڪعدهَ ۈيٱڪِہ ،
: ݪِہ حمٛۈشِہَ ،
28133
: شِۈديَلچ نبيٰ يٰفلانهَۿ ۈتحسَيٰن ،
: ݪِہ حمٛۈشِہَ ،
27284
: ؏ِـفتۈنيَ بۈڪت مٛحتٱجڪِم بيٰ ،
: ݪِہ حمٛۈشِہَ ،
24864
- ﺎݪمحبۃ من ﺄݪݪۃ , ﯠ ﺄمي ﺄقࢪب مثاݪ :