🌹army BTS forever 🌹

18
أّهّـلَأّ بًکْمً فُـيِّ قُنِأّتٌـيِّ أّلَتٌـيِّ تٌـخِـصّـ جّـمًيِّعٌ أّلَأرمًيِّ وٌأّحًبً أّنِ أّخِـبًرکْمً يِّوٌجّـدٍ أّلَکْثًـيِّر مًنِ أّلَأشُـيِّأّء أّلَمًمًتٌـعٌهّـ وٌکْذلَکْ سِـوٌفُـ تٌـکْوٌنِ قُنِأّةّ مًتٌـوٌأّضًـعٌهّـ وٌجّـمًيِّلَهّـ وٌأّتٌـمًنِأّ أّنِ تٌـحًقُقُوٌ لَيِّ حًلَمًيِّ لَأصّـلَ أّلَى أّکْثًـىر مًنِ مًتٌـأّبًعٌ وٌمًتٌـأّبًعٌهّـ💜🥺
Open in app
🌹army BTS forever 🌹
75
أّلَصّـدٍأّقُهّـ کْنِﺰ ثًـمًيِّنِ مًعٌ أّلَأصّـدٍقُاء الحقيقيون 🥺🔪
🌹army BTS forever 🌹
79
اتعلم الغه الكوريه مع
🌹army BTS forever 🌹
79
تفضلو العيش مع BTS في كوخ صغير مع Black Bank في كوخ في منزل كبير لاكن لايوجد احد معكم
🌹army BTS forever 🌹
74
راح اشوف التفاعل مع اي اولا بعد دقيقه
🌹army BTS forever 🌹
79
أّصّـبًحً عٌصّـرنِأّ عٌصّـر لَلَدٍمًأّر ✌🏽🔪🥺
🌹army BTS forever 🌹
77
عٌنِدٍمًأّ رئيِّتٌـکْ أّحًبًبًتٌـ أّلَأبًتٌـسِـأّمًهّـ 😢
🌹army BTS forever 🌹
80
جّـمًيِّلَ وٌلَأّکْنِ لَأّ أّعٌتٌـرفُـ بًذلَکْ⛓️💖
🌹army BTS forever 🌹
73
هذولي اضافيات 🥺🔪
🌹army BTS forever 🌹
75
أّنِأّ صّـنِعٌتٌـ أّبًتٌـسِـأّمًهّـ رأّئعٌهّـ عٌلَى army 🥺🔪
🌹army BTS forever 🌹
73
أّحًيِّأّنِأّ أّبًدٍوٌ فُـتٌـأّةّ غُأّمًضًـهّـوٌأّحًيِّأّنِأّ أّبًدٍوٌ فُـتٌـأّةّ عٌأّدٍيِّهّـ أّلَعٌأّلَمً يِّدٍوٌر وٌيِّدٍوٌر بًسِـرعٌهّـ وٌلَأّنِعٌلَمً نِحًنِ مًنِ نِکْوٌنِ🥺😭🎤
🌹army BTS forever 🌹
70
لَطِيِّفُـهّـ لَأّکْنِيِّ بًأّلَوٌقُتٌـ نِفُـسِـهّـ أّبًدٍوٌ غُأّمًضًـهّـ 🥵💜💕
🌹army BTS forever 🌹
74
جّـمًيِّلَهّـ کْجّـمًأّلَ کْوٌريِّأّ وٌأّحًبً أّلَعٌأّلَمً کْمًأّ يِّحًبًنِيِّ وٌأّصّـنِغُ أّلَأبًتٌـسِـأّمًهّـ لَلَجّـمًيِّعٌ
🌹army BTS forever 🌹
73
أّلَحًيِّأّةّ رأّئعٌهّـ لَأّکْنِ لَيِّسِـ أّروٌعٌ مًنِيِّ 🥵🥵
🌹army BTS forever 🌹
70
أّحًبً أّلَقُرأّئهّـ فُـهّـيِّ تٌـغُنِيِّ أّلَعٌقُلَ بًأّلَذکْأّء 🥺
🌹army BTS forever 🌹
70
جّـعٌلَتٌـ أّلَغُأّلَمً يِّنِدٍمً حًيِّنِمًأّ يِّرى وٌسِـأّمًتٌـيِّ💜😭
🌹army BTS forever 🌹
72
أّثًـقُ بًنِفُـسِـ وٌأّنِأّ رئيِّسِـ أّلَفُـريِّقُ وٌهّـمً يِّثًـقُوٌنِ بًيِّ 😭🎤💕
🌹army BTS forever 🌹
71
أّحًبً أّلَتٌـحًدٍيِّ فُـأّنِأّ مًنِ صّـنِعٌ أّلَتٌـحًدٍيِّ يِّأّعٌﺰيِّﺰيِّ❤💜
🌹army BTS forever 🌹
74
راح انزل فعاليات اقتباسات جميله
🌹army BTS forever 🌹
72
لو خيروك تقتلي مين
🌹army BTS forever 🌹
74
لو خيروك تقولي له انا اكرهك
🌹army BTS forever 🌹
77
نشرت كثير من الصور راح اروح
🌹army BTS forever 🌹
73
عٌنِدٍمًأّ أّغُضًـبً أّبًدٍوٌ کْأّلَسِـحًأّبًهّـ أّلَطِيِّفُـهّـ 😭😭✌
🌹army BTS forever 🌹
69
أّحًبً أّنِ أّکْوٌنِ لَطِيِّفُـ دٍأّئمًنِ ❤🎤
🌹army BTS forever 🌹
69
أّنِأّ أّحًيِّأّ لَکْيِّ أّعٌيِّشُـ وٌلَيِّسِ أّعٌيِّشُـ لَکْيِّ أّحًيِّأّء أّلَعٌأّلَمً يِّضًـنِ أّنِي کْئيِّبً لَأّکْنِ لَأّيِّعٌلَمًوٌنِ أّنِيِّ مًکْسِـوٌر
🌹army BTS forever 🌹
69
جّـمًيِّلَ کْأوٌرأّقُ أّلَنِخِـيِّلَ
🌹army BTS forever 🌹
75
أّحًبً جّـمًيِّعٌ أّنِوٌأّعٌ أّلَطِعٌأّمً عٌنِدٍکْ مًأّنِعٌ 😐💕
🌹army BTS forever 🌹
70
أّعٌلَمً بًنِفُـسِـيِّ جّـيِّدٍأٍّ وٌلَأّ أّريِّدٍ تٌـصّـريِّحً لَذلَکْ ❤🔪
🌹army BTS forever 🌹
72
أّنِأّ أّلَذيِّ أّکْسِـر أّلَعٌيِّوٌنِ بًنِضًـرتٌـيِّ وٌلَيِّسِـ بًتٌـهّـوٌريِّ😐🎈
🌹army BTS forever 🌹
69
أّنِأّ رأّئعٌ کْبًتٌـسِـأّمًتٌـ وٌأّلَدٍيِّ ❤
🌹army BTS forever 🌹
70
قُوٌيِّ کْأّلَنِأّر کْئيِّبً وٌلَأّکْنِيِّ أضًـغُطِ أّلَغُأّلَمً بًبًروٌدٍيِّ وٌلَأّ أّﺰعٌجّـهّـمً 🔪🔪
🌹army BTS forever 🌹
67
أّلَحًيِّأّةّ وٌأّحًدٍهّـ فُـدٍعٌوٌنِهّـ نِعٌيِّشُـهّـأّ بًسِـلَأّمً وٌأّمًأّنِ 💕
🌹army BTS forever 🌹
70
عٌيِّشُـوٌ حًيِّأّتٌـکْمً عٌلَى طِريِّقُتٌـکْمً وٌلَأّ تٌـعٌيِّشُـوٌهّـأّ کْمًأّ يِّريِّدٍ أّلَمًجّـتٌـمًعٌ ✌🔮
🌹army BTS forever 🌹
76
لَأّ أّهّـتٌـمً لَلَسِـلَبًيِّأّت أّلَتٌـعٌلَيِّقُأّتٌـ أّلَسِـلَبًيِّهّـ تٌـبًنِيِّ وٌلَأّ تٌـحًطِمً يِّأّ عٌﺰيِّﺰيِّ 🥺❤
🌹army BTS forever 🌹
71
آحً ـبّـكَمِـ كَمِـآ آحً ـبّـ آبّـتُسًـآمِـتُيّ 💕💜
🌹army BTS forever 🌹
70
نٌحً ـبّـ آلَعَآلَمِـ _ يّوُجَ ـدُ آشّـيّآء لَمِـ نٌفُعَلَهِآ بّـعَدُ ❤☺️
🌹army BTS forever 🌹
71
قَوُيّهِ كَآلَسًـرَآبّـ مِـوُقَدُهِ كَآلَنٌآرَ وُآحً ـبّـ ذٌآتُيّ كَمِـآ آحً ـبّـ آلَعَآلَمِـ ✌💕🥺
🌹army BTS forever 🌹
76
رَبّـمِـآ لَمِـ آجَ ـدُ آبّـتُسًـآمِـتُيّ وُلَآكَنٌ سًـآجَ ـدُهِآ يّوُمِـآ مِـآ
🌹army BTS forever 🌹
69
آنٌآ مِـتُقَلَبّـ آلَمِـزَآجَ ـ وُهِلَ لَدُيّكَمِـ مِـآنٌعَ 🔪🌚🕯
🌹army BTS forever 🌹
68
آلَصِـدُآقَهِ بّـآلَفُعَلَ وُلَيّسًـ آلَقَوُلَ
🌹army BTS forever 🌹
68
لَسِتٌ آمًيَرهّ لَآكَنٌ تُرَبّـيّتُ عَلَى عَرَشّـ وُآلَدُيّ 😭💜
🌹army BTS forever 🌹
66
آثًقُ بًنِفُسِيَ آکْثًر مًمًآ تٌتٌصّوٌروٌنِ ❤🔪🔪
🌹army BTS forever 🌹
63
لَآيَمًکْنِنِيَ آنِ آتٌخِطِآ جّمًآلَکْ 💜😭😭
🌹army BTS forever 🌹
66
لآيـﮯعلمـون آنيـﮯ آضـحگ على گلآمـهہ‏‏مـ 💜🔪 وٌهّمً يَضنِوٌنِ آنِيَ آبًکْيَ لَآنِهّمً قُآمًوٌ فُيَ شُتٌمًيَ 🤬🌚🔪