ناشناخته های تاریخ

5
Public channel
Open in app
ناشناخته های تاریخ
558
“Biz Avrupalılar, yazı dahil pek çok kültürel unsuru Türklerden aldık ve medeniyetimizi bunun üzerine inşa ettik.” THOR HEYERDAHL (Norveç’li arkeolog, antropolog, bilim adamı)
ناشناخته های تاریخ
406
تشابه خط میخی سومری با خط اورخون _ یئنی سئی
ناشناخته های تاریخ
16
. در اول فروردین ١٣١٤، نام ایران برای اولین بار بر کشور اطلاق شد. موضوع «اسمی» دیگر که بیشتر دامنگیر ایرانیان مقیم خارج، از جمله آمریکا، می شود، به اسم خود «ایران» مربوط می گردد. ایرانیان مزبور در زبان انگلیسی با Iran» و Persian» و همینطور Iranian» و «Persian سروکار پیدا میکنند. گاهی برحسب «عقیده» و یا «سلیقه» و گاهی با توجه به ضرورت متن انگلیسی که این یا آن اسم و یا صفت را به کار برده است، خود ن ...
ناشناخته های تاریخ
22
همگامان‌و اطرافیان رضا خان در کودتای سوم اسفند یک مشت قزاق شندری پندری قداره بند شوشکه کش و خلاص اجله اراذل بودند به اسامی ایشان نگاه کنید احمد قصاب مرتضی گاو کش کریم خشتمال محمد چاقو اما گذشت زمان این اجله اراذل را مبدل به حضرت اجل ساخته بود چی بودند چی شدند حضرت اجل امیر لشگر امیر احمدی حضرت اجل امیر لشگر یزدان پناه حضرت اجل امیر لشگر بوذرجمهری حضرت اجل سرتیپ درگاهی پس از کودتای سوم اسفند هز ...
ناشناخته های تاریخ
426

جستاری درباره یک نماد هخامنشی.pdf

pdf
3.35 Mb
ناشناخته های تاریخ
59
آبورجينس ها؛ بومیان محلی استراليا. تا سال ۱۹۶۰ با این انسان ها همانند حیوان رفتار می شد و با زنجیر بسته می شدند.👆
ناشناخته های تاریخ
61

@IRANVEJ ترجمه استوانه كوروش.pdf

pdf
273.541 Kb
ناشناخته های تاریخ
56

منشور کوروش.pdf

pdf
127.177 Kb
ناشناخته های تاریخ
63

کوروش بزرگ - شاپور شهبازی.pdf

pdf
8.52 Mb
ناشناخته های تاریخ
59

زندگینامه کوروش بزرگ-@Book24.pdf

pdf
5.78 Mb
ناشناخته های تاریخ
54

koros_dar_babl_Tarikhema_org.PDF

PDF
13.05 Mb
ناشناخته های تاریخ
355
باستان شناسی تقلب و رنج های بشری 👆 رضا مرادی غیاث آبادی
ناشناخته های تاریخ
54
مثل بزغاله، روزهای پایانی عمر استالین دوران زمامداری استالین در شوروی، تاریک ترین دورانی بود که یک ایدئولوژی منحرف می توانست رقم بزند. استالین دوست داشت برای هریک از جنایت های خویش دلیلی بر پایه ایدئولوژی اقامه کند.‌به محض آنکه پایه های قدرت استالین در رأس حاکمیت شوروی محکم شد خونبارترین سالهای حاکمیت کمونیسم هم فرارسید: "دوران پاکسازی بزرگ" بین سال های ۱۹۳۶ تا ۱۹۳۸. تنها در همین مدت کوتاه یک و ن ...
ناشناخته های تاریخ
351
دﺭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ مانند: ﻫﺮﻭﺩﻭﺕ، ﮔﺰﻧﻔﻮﻥ، ﺩﯾﻮﺩﻭﺭﻭﺱ، ﮐﻮﺭﻭﺵ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ ﺍﻭﻝ ﻭ ﻣﺎﻧﺪﺍﻧﺎ ﺍﺳﺖ . ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﺮﺯﻧﺪﺷﺎﻥ ، یعنی ﮐﻮﺭﻭﺵ، ﻧﻮﻩ ﺍﯾﺸﺘﻮﻭﯾﮕﻮ (آستیاگ) ﺍﺳﺖ. ﺗﺎﺭﯾﺦﺩﺍﻥﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮﻥ ﮐﺎﻣﺮﻭﻥ، ﭘﯿﺎﻧﮑﻮﻑ ﻭ ﻭﺍﯾﺲﺑﺎﺥ ﺍﯾﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﺍ ﺻﺤﯿﺢ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﯽﺩﺍﻧﻨﺪ. ﺍﻣﺎ ﻭﺍﻟﺘﺮ ﻫﯿﻨﺘﺲ ﺍﯾﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﺍ ﻣﺸﮑﻮﮎ ﻣﯽﺩﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺭﺳﯿﺪ، ﺍﯾﺸﺘﻮﻭﯾﮕﻮ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﻪ ﺗﺎﺝ ﻭ ﺗﺨﺖ ﻣﺎﺩ ﺩﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺍﺩ ...
ناشناخته های تاریخ
336

تاریخ_جنگ_های_صلیبی_از_استیون_رانسیمان_3.pdf

pdf
12.76 Mb
ناشناخته های تاریخ
328

تاریخ_جنگ_های_صلیبی_از_استیون_رانسیمان_2.pdf

pdf
10.36 Mb
ناشناخته های تاریخ
317

تاریخ_جنگ_های_صلیبی_از_استیون_رانسیمان.pdf

pdf
10.61 Mb
ناشناخته های تاریخ
872
قتل عام مسلمانان در دو سوی ارس👆 صمد سرداری نیا