╚═(█ رُِلُِ بُِاُِزُِیُِ █)═╝

1249
همراه کانال رل بازی باشید😉 #عاشقانه#عشق#رل#فیلم#خنده#بهترین #افشاگری#بمب#شادی#دیوانگی#کلیپ#تتلو#مهراب#چاوشی#کافه#متن#داستان#چت#خوش#کانال#گپ#گروه#ریمکس#غمگین#سکسی#کراش# داغ ترین اخبار رل سوژه ها جدیدترین ها کراش ها http://tt.me/arghavan کص میده و در اخر با پست های عالی هک و کرک همراه ماباشید✌ ارتباط با ادمین تبلیغات پذیرفته می شود👍👍 https://tt.me/wdrghjk https://tt.me/ashkansafari2021
Open in app
╚═(█ رُِلُِ بُِاُِزُِیُِ █)═╝
7
ت̶̶ا̶̶ر̶̶ی̶̶خ̶̶ ت̶̶و̶̶ل̶̶د̶̶ت̶̶ م̶̶ه̶̶م̶̶ ن̶̶ی̶̶س̶̶ت̶̶ ̶̶ت̶̶ا̶̶ر̶̶ی̶̶خ̶̶ ت̶̶ح̶̶و̶̶ل̶̶ت̶̶ م̶̶ه̶̶م̶̶ه̶̶ ̶̶ا̶̶ه̶̶ل̶̶ ک̶̶ج̶̶ا̶̶ ب̶̶و̶̶د̶̶ن̶̶ت̶̶ م̶̶ه̶̶م̶̶ ن̶̶ی̶̶س̶̶ت̶̶ ̶̶ا̶̶ه̶̶ل̶̶ ب̶̶ج̶̶ا̶̶ ب̶̶و̶̶د̶̶ن̶̶ت̶̶ م̶̶ه̶̶م̶̶ه̶̶ ̶̶م̶̶ن̶̶ط̶̶ق̶̶ه̶̶ ز̶̶ن̶̶د̶̶گ̶̶ی̶̶ت̶̶ م̶̶ه̶̶م̶̶ ن̶̶ی̶̶س̶̶ت̶̶ ̶̶م̶̶ن̶̶ط̶̶ق̶̶ ز̶̶ن̶̶د̶̶گ̶̶ی̶̶ت̶̶ م̶̶ه̶̶م̶̶ه̶̶ ̶̶آ̶̶د̶̶م̶̶ ب̶̶و̶̶د̶̶ن̶̶ت̶̶ م̶̶ه̶̶م̶̶ ن̶̶ی̶̶س̶̶ت̶̶ ̶̶ا̶̶ن̶̶س̶̶ا̶̶ن̶̶ ب̶̶و̶ ...
╚═(█ رُِلُِ بُِاُِزُِیُِ █)═╝
18
خدایا شکرت به خاطر اینکه تو اوج ناامیدی از زمین و آدماش تنها امیدم تویی❤
╚═(█ رُِلُِ بُِاُِزُِیُِ █)═╝
19
روزی تمامی مادران مبارک باشع وهمچین همسرم😂😂 مادرم خلی دوستت دارم 😍❤
╚═(█ رُِلُِ بُِاُِزُِیُِ █)═╝
602
ارزش‍ے ک‍ہ آدم‍‌ا ن‍‌س‍‌ب‍‌ت ب‍ه‍‌ت ق‍‌ائل ‍م‍‌ی‍‌ش‍‌ن ‍ از روی #رف‍‌ت‍‌ارش‍‌ون ‍م‍‌ش‍خ‍ص‍ہ ن‍ہ #ح‍‌رف‍‌اشون ؛)🖤
╚═(█ رُِلُِ بُِاُِزُِیُِ █)═╝
706
ڪام دنـ ـیا بر لبم هر گز نشد اما گذشت💔 ڪس چی مـ ـیداند چہ ها بر ما گذشت😓 خنده برلب بغض دنیا خوردیم😶 خنده بغض جهان یڪجا گذشت🖤
╚═(█ رُِلُِ بُِاُِزُِیُِ █)═╝
487
یَعنے دیگه چقَدر بَدم ڪه هَمه میخوآن سَریع اَز دَستَم رآحَت بِشَن... :/ ؟❢
╚═(█ رُِلُِ بُِاُِزُِیُِ █)═╝
320
من دیگہ حوصلہ ندارم همہ رو از خودم راضی نگہ دارم بودناتون باعث خوشحالی نبودناتون باعث آرزوی خوشبختی 🖤😛
╚═(█ رُِلُِ بُِاُِزُِیُِ █)═╝
302
ه̶̶ر̶̶ چ̶̶ی̶̶ ب̶̶ز̶̶ر̶̶گ̶̶ت̶̶ر̶̶ م̶̶ی̶̶ش̶̶م̶̶ ̶̶ه̶̶ر̶̶ چ̶̶ی̶̶ ب̶̶ی̶̶ش̶̶ت̶̶ر̶̶ ت̶̶ج̶̶ر̶̶ب̶̶ه̶̶ م̶̶ی̶̶ک̶̶ن̶̶م̶̶ ̶̶ت̶̶ه̶̶ـ̶̶ش̶̶ ف̶̶ق̶̶ط̶̶ ی̶̶ه̶̶ و̶̶ا̶̶ق̶̶ع̶̶ی̶̶ت̶̶ه̶̶ ̶̶آ̶̶د̶̶م̶̶ا̶̶ ف̶̶ق̶̶ط̶̶ ا̶̶ز̶̶ د̶̶و̶̶ر̶̶ ق̶̶ش̶̶ن̶̶گ̶̶ن̶̶🖤
╚═(█ رُِلُِ بُِاُِزُِیُِ █)═╝
315
مواظب خودت باش 😍😛 همشون 🥴🥀 رهگـ ـذرن🖤 𝓪𝓢𝓱𝓴𝓪𝓝 𝓢𝓪𝓕𝓪𝓡𝓲 ✘
╚═(█ رُِلُِ بُِاُِزُِیُِ █)═╝
315
‌آرزو م‍‌یک‍‌نم آدم‍‌ی رو پ‍‌ی‍‌دا ک‍‌ن‍‌ی‍‌د که وس‍‌ط #شلوغ‍‌ی به‍‌تون زن‍‌گ ب‍‌زنه ب‍‌گه : 'ک‍‌اش به ج‍ای ای‍‌ن ه‍‌مه آدم #طُ ای‍‌ن‍‌ج‍‌ا ب‍‌ودی ':) رفتار من انعکاس لیاقت شماس🤟😏
╚═(█ رُِلُِ بُِاُِزُِیُِ █)═╝
396
بع‍‌ض‍‌‌ی ‍وق‍‌ت ها ‍هم از ‍بہ زب‍‌ون ‍آوردن ک‍‌ل‍‌م‍ہ #ت‍ن‍‌های‍‌‌ی خ‍ج‍ال‍‌‌ت م‍‌‍‌ی‍‌کش‍‌ی ، چ‍‌ون دورت پ‍‌ر از #آدم‍‌‍ای گ‍اوہ ؛"😂
╚═(█ رُِلُِ بُِاُِزُِیُِ █)═╝
309
خ‍ی‍‌ل‍‌یات‍‌ون #د‍‌ش‍‌م‍ن‍‌ی‍‌د‌ اص‍‌ن . ف‍‌ق ز‍‌ورت‍‌ون ن‍‌رس‍‌ی‍‌ده دوص‍‌ت م‍‌و‌ن‍‌دی‍‌ن !.
╚═(█ رُِلُِ بُِاُِزُِیُِ █)═╝
330
در شهر خرابات ڪسی پیر نشد😕 از خوردن 🥂 مشروب ڪسی سیر نشد گفتیم جوانیم به پیری برسیم توبہ ڪنیم🤲 آنقـ ـدر ڪہ جوان مرد ڪسی پیر نشد😣 ما غـم زدگان اهل شرابیم🥂 گر یادی رفیقان نڪنیم خانہ خرابیم🖤🥀 #کص شعر😂😂
╚═(█ رُِلُِ بُِاُِزُِیُِ █)═╝
475
دردیاری کع خلایق همه دل میشکنند💔 به تو نازم که صفایت غم دل میشکند😍 / نـنه:(
╚═(█ رُِلُِ بُِاُِزُِیُِ █)═╝
408
دن‍‌ی‍ا پ‍‌راز آدم‍‌‍ای عادی‍ہ تا م‍‌‍‌ی‍‌ت‍‌ون‍‍‌‌ی غی‍‌ر عادی باش .🖤🥀😿
╚═(█ رُِلُِ بُِاُِزُِیُِ █)═╝
349
با هزار نفر نپر که حسادت یه نفرو در بیاری با یه نفر یجوری بپر که هزار نفر بهتون حسودی کنن..!🖤🥀😿
╚═(█ رُِلُِ بُِاُِزُِیُِ █)═╝
415
‏دنیا پر از آدمای #تنهاییه ک از پا پیش #گذاشتن میترسن ..🙂🖤💔
╚═(█ رُِلُِ بُِاُِزُِیُِ █)═╝
617
#میدونی...... مردم هم اعتبارشون دست #خودشونه هم احترامشون هم موندنشون هم #رفتنشون هم #بردنشون هم باختنشون:)🖤 ‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‎‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‍‌‌‌‎‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
╚═(█ رُِلُِ بُِاُِزُِیُِ █)═╝
546
ترڪ ما ڪردی برو هم صحبت اغیارباش یارما چون نیستی با هر خار ڪصہ ای هستی یار باش🖤🥀😿
╚═(█ رُِلُِ بُِاُِزُِیُِ █)═╝
413
پَیام‌نِمیدی‌دَرکِت‌میکنَم‌••͜🧘🏻‍♀!- #زَنگ‌نِمیزنی‌‌دَرکِت‌میکنَم‌ ••͜🎈!- واصَم‌وَقت‌نِمیزاری‌دَرکِت‌میکنَم‌••͜🤸🏿‍♀!- #اَما‌اَگِہ‌مَنو‌با‌یِکی‌دیدی‌اُمیدوارَم‌دَرکَم‌کُنی‌ ••͜🕯!- 𖡟⇠
╚═(█ رُِلُِ بُِاُِزُِیُِ █)═╝
307
بعد تو دوستت دارم های زیادی شنیدم...! اما دیگه دلم نلرزید🖤
╚═(█ رُِلُِ بُِاُِزُِیُِ █)═╝
265
مهم نیست چیڪار ڪردے مهم اینہ میدونستی نارحت میشم دلم میشڪنہ ولی بازهم انجام دادے:((🖤
╚═(█ رُِلُِ بُِاُِزُِیُِ █)═╝
271
مرا چه زود از یاد بردی...! یادت بخیر یار فراموش ڪار من:(🖤
╚═(█ رُِلُِ بُِاُِزُِیُِ █)═╝
304
بگو بگذره چقد 🖤 بپره از سرم هوایت 😕 نمدونی بخدا 💔 لک زده این دلم برات😿🥀
╚═(█ رُِلُِ بُِاُِزُِیُِ █)═╝
336
شمعے ڪہ روشنے نداشت خاموش ڪن یارے ڪہ محبت نداشت فراموش ڪن 💔🖤🥀
╚═(█ رُِلُِ بُِاُِزُِیُِ █)═╝
242
یکی از اهداف بلند مدتم اینه که برم یه جایی گم و گور شم که این فامیل حتی نتونن اسمش رو تلفظ کنن!
╚═(█ رُِلُِ بُِاُِزُِیُِ █)═╝
238
جدیدا به قدری بی حوصله شدم که حس میکنم هر لحظه ممکنه با خودمم دعوام شه و خودمو از زندگیم خط بزنم
╚═(█ رُِلُِ بُِاُِزُِیُِ █)═╝
249
ن اینک کسی نبود ، ن وقتی طُ بودی نمیخواستم ب هیچکس دیگ فک کنم!
╚═(█ رُِلُِ بُِاُِزُِیُِ █)═╝
435
ز گهوار تا گور 😕😹 ادم بمون😿 دانش هم نجویدی فدای سرت🤟🤣🤣
╚═(█ رُِلُِ بُِاُِزُِیُِ █)═╝
422
ب̶̶ر̶̶ا̶̶ی̶̶ ش̶̶ن̶̶ا̶̶خ̶̶ت̶̶ن̶̶ ﺁ̶̶ﺩ̶̶ﻣ̶̶ﻬ̶̶ﺎ̶̶ ̶̶ﺍ̶̶ﯾ̶̶ﻨ̶̶ﻘ̶̶ﺪ̶̶ﺭ̶̶ ﻋ̶̶ﺠ̶̶ﻠ̶̶ﻪ̶̶ ﻧ̶̶ﺪ̶̶ﺍ̶̶ﺷ̶̶ﺘ̶̶ﻪ̶̶ ﺑ̶̶ﺎ̶̶ﺵ̶̶ ،̶̶ ̶̶ﺭ̶̶ﻭ̶̶ﺯ̶̶ﮔ̶̶ﺎ̶̶ﺭ̶̶ ،̶̶ ﺫ̶̶ﺍ̶̶ﺕ̶̶ ﺗ̶̶ﮏ̶̶ ﺗ̶̶ﮏ̶̶ ﺁ̶̶ﺩ̶̶ﻣ̶̶ﻬ̶̶ﺎ̶̶ ﺭ̶̶ﺍ̶̶ ̶̶ﺑ̶̶ﻪ̶̶ ﺗ̶̶ﻮ̶̶ ﻧ̶̶ﺸ̶̶ﺎ̶̶ﻥ̶̶ ﻣ̶̶ﯽ̶̶ ﺩ̶̶ﻫ̶̶ﺪ̶̶ ̶̶ﻭ̶̶ ﺗ̶̶ﻮ̶̶ ﻣ̶̶ﯿ̶̶ﺮ̶̶ﻧ̶̶ﺠ̶̶ﯽ̶̶ ﺍ̶̶ﺯ̶̶ ﺧ̶̶ﻮ̶̶ﺩ̶̶ﺕ̶̶ ̶̶ﻭ̶̶ ﻗ̶̶ﻀ̶̶ﺎ̶̶ﻭ̶̶ﺗ̶̶ﻬ̶̶ﺎ̶̶ﯼ̶̶ ﻋ̶̶ﺠ̶̶ﻮ̶̶ﻻ̶̶ﻧ̶̶ﻪ̶̶ ﯼ̶̶ ﺯ̶̶ﻭ̶̶ﺩ̶̶ ﻫ̶̶ﻨ̶̶ﮕ̶̶ﺎ̶̶ﻣ̶̶ﺖ̶̶ .̶̶.̶̶.̶̶ ̶̶ﯾ̶̶ﮏ̶̶ ﺭ̶̶ﻭ̶̶ﺯ̶̶ ﺑ̶̶ ...
╚═(█ رُِلُِ بُِاُِزُِیُِ █)═╝
237
دلم واسہ شبهایے ڪہ بہ زور چشامو باز نگہ میداشتم تا جواب پیام هاے تورو بدم تنگ شده
╚═(█ رُِلُِ بُِاُِزُِیُِ █)═╝
261
📎 وقتت را با توضیح دادن هدر نده، مردم فقط چیزی را می‌شنوند که می‌خواهند بشنوند!
╚═(█ رُِلُِ بُِاُِزُِیُِ █)═╝
325
یہ چیزایے هست ڪـہ هیچ وقت نمیشہ اونا رو برگردوند سنگے ڪہ پرت میشہ⇒ حرفے ڪہ زده میشہ⇒ موقعیتے ڪہ از دست میره⇒ زمانے ڪہ میگذره⇒ دݪے ڪہ میشڪنہ⇒
╚═(█ رُِلُِ بُِاُِزُِیُِ █)═╝
244
 مشکل اونجایی شروع شد که: آدمایی که در حدمون نبودن رو بیش از حد دوس داشتیم ...
╚═(█ رُِلُِ بُِاُِزُِیُِ █)═╝
203
رفتم دکتر دکتر میگه برای سلامتیت باید لاغر بکنی یه لاغر جهت درمان بیاد خونمون لطفا
╚═(█ رُِلُِ بُِاُِزُِیُِ █)═╝
198
عجب هواییه امیدوارم عشقتون تو این هوا بهتون زنگ بزنه بگه: ما به درد هم نمی‌خوریم،خداحافظ
╚═(█ رُِلُِ بُِاُِزُِیُِ █)═╝
767
‏بعضی وقتا؛ ‏فقط بايد ساكت بشينی و ببينی چطور دارن خودشونُ نشون ميدن...