رمـಿـزيآت بـಿـنآت وشـಿـبـಿـآب 💜🖤

143
مـಿـن لآيرآني نورآ فـಿـي عينيهہ لآ آرآهہ ترآبـಿـآ تحت قـಿـدمـಿـي 😏
Open in app
ريم حبي اسفة اعتذر منج لئن زعلتج مع انو اني ماعرف ليش زعلتي مني بس والله متحمل زعلج مني اسفه سنيسفيرم جووووووك 😍 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸🌸🌸🌸🌸 🌸🌸 🌸 🌸 🌸 ...
يحياتي اشكم جنيم💋💜
ْْْ
72
ريم حبي اسفة اعتذر منج لئن زعلتج مع انو اني ماعرف ليش زعلتي مني بس والله متحمل زعلج مني اسفه سنيسفيرم جووووووك 😍 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸🌸🌸🌸🌸 🌸🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸🌸🌸🌸🌸 🌸 🌸 🌸🌸🌸🌸 🌸 🌸 🌸🌸🌸🌸🌸
ْْْ
60
نصيحة : لا تبيعين نفسج على كم فلس 🌸💫
ْْْ
46
لتنسون الاشتراك بالقناة حباب كلبي فديتكم 😘❤️
ْْْ
59
وآول مـಿـرة آريدگ يآلصـಿـدوگ تنرآد ! يآلحضـಿـنگ وطـಿـن وسـಿـوآلفـಿـگ بـಿـغدآد ❤️🌹
ْْْ
60
مـಿـن لآ يرآني نورآ فـಿـي عينهہ لآرآهہ ترآبـಿـآ تحت قـಿـدمـಿـي 😏
• الإخـتلاف يـصنع الجـمال 💗 . • 𝙳𝙸𝙵𝙵𝙸𝙲𝚄𝙻𝚃𝚈 𝙼𝙰𝙺𝙴𝚂 𝙱𝙴𝙰𝚄𝚃𝚈 .
" من يحبك لا يتغير تحت أي ظرف ." 𝒘𝒉𝒐𝒆𝒗𝒆𝒓 𝒍𝒐𝒗𝒆𝒔 𝒚𝒐𝒖 𝒅𝒐𝒆𝒔𝒏 𝒕 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝒖𝒏𝒅𝒆𝒓 𝒂𝒏𝒚 𝒄𝒊𝒓𝒄𝒖𝒎𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒆𝒔༗.
- التعب ، ماخذ ملامحنه ☹💛…!
• جميلۿ كـ عالم الفضاء 🙁❤️. • 𝘈𝘴 𝘣𝘦𝘢𝘶𝘵𝘪𝘧𝘶𝘭 𝘢𝘴 𝘢 𝘴𝘱𝘢𝘤𝘦 𝘴𝘤𝘪𝘦𝘯𝘵𝘪𝘴𝘵 .
سٲِحـۧبڪَ حتـﮫ يتوقف قلبي عـَن ـٱلنبـض 💘
ْْْ
39
طٌريقَ آلَسًـعآدُةّ سًـهِلَ جَدُآ فُقَطٌ آبّـتعدُ عَنِ آلَذِي لَآ يعَرفُ قَيمِتُك 🌝🌹
- 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒍𝒊𝒕𝒕𝒍𝒆 𝒅𝒆𝒕𝒂𝒊𝒍𝒔 𝒂𝒓𝒆 𝒏𝒆𝒗𝒆𝒓 𝒔𝒎𝒂𝒍𝒍 ... ᪣
ᴛᴡᴏ ᴇʏᴇѕ ᴛʜᴀᴛ ʜᴀᴠᴇ ɴᴏ ᴀɴᴀʟᴏɢʏ, ᴏɴᴇ ᴡʜᴏ ʜᴀѕ ɴᴏ ғᴏʀᴛʏ. ⍅