تجربه نشان می دهد كه كامیابی، بیشتر به اراده، بستگی دارد تا به شایستگی. ((چارلز باكستن))

@englishgroup

مهربانى درهايى را به رويت باز ميكند كه تصور ميشد تا ابد بسته خواهند ماند .☺️

Your browser is out of date!

Ooops! It seems like your browser is out of date. To enjoy all TamTam features we recommend you to install the latest version of your browser. Or you can always try another one from the list, it’s up to you.