Go to channel

زبان عیلامی

27
در زبان مردم روستایی آذربایجان برای صدا کردن مردان و پسران از لفظ " ایه " زیاد استفاده می شود. ترکی آذربایجانی: ایه/ اگه əyə زبان عیلامی: igi (برادر )