Go to channel

دوبیتی بانــ🎀ــو

4165
سکوت را ساده فهمیدی و دوستی را آرام قدم زدی حق با تو بود، عاشق آنچه را می فهمد فریاد نمی کند، زندگی می کند.