Go to channel

دوبیتی بانــ🎀ــو

3415
نمیدانم آن شب چرا حرف زدم، عادت به دردِ دل ندارم، هيچ وقت با هيچ كس از خودم حرف نزده بودم. شايد چون فكر ميكردم كسی نمی فهمد، چرا فكر كردم تو می فهمی؟ نمی‌دانم! @dobitiy