دیوان لغات الترک

6
Public channel
Open in app
دیوان لغات الترک
52

Al-Kāšгarī, Maḥmūd.-Compendium of the Turkic dialects (Dīwān lugāt at-Turk), Part III (3_3).pdf

pdf
39.51 Mb
دیوان لغات الترک
48

Al-Kāšгarī, Maḥmūd.-Compendium of the Turkic dialects (Dīwān lugāt at-Turk), Part II (2_3).pdf

pdf
61.76 Mb
دیوان لغات الترک
50

Al-Kāšгarī, Maḥmūd.-Compendium of the Turkic dialects (Dīwān lugāt at-Turk), Part I (1_3).pdf

pdf
17.47 Mb
دیوان لغات الترک
30
دیوان لغات الترک ج۴👆 ترکی آذربایجانی
دیوان لغات الترک
54

(az)Divanü lüğat-it-türk. IV cild (4_4).pdf

pdf
15.09 Mb
دیوان لغات الترک
30
دیوان لغات الترک ج۳👆 ترکی آذربایجانی
دیوان لغات الترک
51

(az)Divanü lüğat-it-türk. III cild (3_4).pdf

pdf
18.88 Mb
دیوان لغات الترک
29
دیوان لغات الترک ج۲👆 ترکی آذربایجانی
دیوان لغات الترک
50

(az)Divanü lüğat-it-türk. II cild (2_4).pdf

pdf
19.08 Mb
دیوان لغات الترک
30
دیوان لغات الترک ج۱👆 ترکی آذربایجانی
دیوان لغات الترک
47

(az)Divanü lüğat-it-türk. I cild (1_4).pdf

pdf
32.73 Mb
دیوان لغات الترک
232

دیوان لغات الترک ، روسی.pdf

pdf
19.49 Mb
دیوان لغات الترک
34
دیوان لغات الترک ج۴☝️ با ترجمه چاپ باکو
دیوان لغات الترک
551

تورکلرین تاریخ و فرهنگینه بیر باخیش- هیئت.pdf

pdf
5.27 Mb
دیوان لغات الترک
413

Mahmud_turkish_index.pdf

pdf
2.21 Mb
دیوان لغات الترک
623

0118-(1)Qush_adlari_-manchu.turkc.chince-_sozluyu(4.405KB).pdf

pdf
4.51 Mb
دیوان لغات الترک
81
شیخ محمود بن حسین کاشغری (1029- 1101 م.) که نسبت اش به بیلگه خاقان (امپراتور مشهور گؤک تورک و شکست دهنده اعراب در اواخر سده اول هجری) می رسد ؛ اولین لغت نامه ترکی پس از اسلام را با نام " دیوان لغات الترک " تالیف کرده است . این دایره المعارف بزرگ ترکی شامل ده ها بیت شعر ترکی و بیش از 250 ضرب المثل و بیش از 8000 واژ ه ناب ترکی است.
دیوان لغات الترک
620

حسین_محمدزاده_صدیق_سه_سنگیاد_باستانی.pdf

pdf
10.37 Mb
دیوان لغات الترک
355

Kaşgarlı Mahmud - Divanü Lugati t-Türk.pdf

pdf
15.49 Mb
دیوان لغات الترک
83

2_5326053794033696861.pdf

pdf
253.914 Kb
دیوان لغات الترک
124
لغات برای توصیف انسان 👆
دیوان لغات الترک
104

280886212_041AlkanHanife-561-577.pdf

pdf
551.403 Kb
دیوان لغات الترک
111
پسوند la در دیوان لغات الترک👆 زبان ترکی استانبولی
دیوان لغات الترک
626
برخی از واژه های دینی در دیوان لغات الترک👆 زبان ترکی استانبولی
دیوان لغات الترک
115
دیوان لغات الترک محمود کاشغری ، متن عربی ج3☝️
دیوان لغات الترک
110
دیوان لغات الترک و محمود کاشغرلی
دیوان لغات الترک
112
دیوان لغات الترک محمود کاشغری ، متن عربی ج2☝️
دیوان لغات الترک
115
دیوان لغات الترک محمود کاشغری ، متن عربی ج1☝️