🤴🤴Doman🤴🤴

642
رعــۢ͜ـٱیت کنـᬼـید مــۧ͜ـمــۧ͜ـنــ؅͜ـوًّنـٰـَہ ℱ𝒜✨🌸‘ پیوی رفـٜٜٜٜٜــᰭᰭᰭᰭ◌ٜٜٜٜٜٜٜ͜͡✤ْـْٜٜٜٜᰭᰭᰭᰭᰭـتــؓ͢ـنـٰـَہ بــ̧̛ـد୬نـٰـَہ اٌّجٓاٌّزه ریمــ̺̽ـؤ فــ͚͞ـیلـٰ̲ـمـٰـَہ سکسی فٰٰرسّٰتــۡـٱدن ریمــ؅͜ـؤ هــ؅͜ـر کسی بــ͜͠ـاآشـٰـٓـه دعــ؅͜ـوًّا بــ۠ؗـحــ̼۬ـث کنــ͍ـّٔه ریمــ̼۬ـ୬ تـو هــ۪ؒـین بـ͜͡ஓـه مــۙ͜ـدیر اٌّدمــ̻͛ـینـᬼـّٔاریمو
Open in app
🤦🚶😂
69
معلومه
72
اصن تو باغ نسی🤦😂
ن خدایی الان نیسم😂
چی؟ کی؟ کجا؟ :/
اصن تو باغ نسی🤦😂
76
چی؟ کی؟ کجا؟ :/
رلته😐🤦😂🚶
72
پیر شدیم رف
اره والا
73
:/
73
پیر شدیم رف
69
سلام
شت ط هنو هسی؟😂😂
دیدی بگو امیرعلی برگشته بود سراغتونو میگرفت
چشم دادا
amirali
76
دیدی بگو امیرعلی برگشته بود سراغتونو میگرفت
جدی ندیدی از اونموقع کجا رفتن اصلا خبری نداری ازشون
چن وقته ک رفتن زیاد آن نمیشن
بارشه کیه افغانیا هنوز چنل دارن ن ابرو میبرن باز
ن با با کسی دیگ نمی کنه این کارارو
amirali
75
از دلارام نازی محمد خبری نداری
amirali
77
بارشه کیه افغانیا هنوز چنل دارن ن ابرو میبرن باز