داستان

103
Public channel
Open in app
Negar
272
بابايت چه كار ميكند الفي اتكينز؟👆👆👆
Negar
262
خوشحال باش الفي اتكينز👆👆👆
Negar
210
audio message
زودباش الفي اتكينز👆👆👆
Negar
122
audio message
چه كسي الفي اتكينز را نجات مي دهد👆👆👆
Negar
631
audio message
تراكتور ترمز بريده☝️☝️☝️
Negar
596
audio message
آتش در انبار☝️☝️☝️
Negar
538
audio message
راز مترسك☝️☝️☝️
Negar
305
audio message
مورك به مدرسه مي رود.☝️☝️☝️
Negar
221
audio message
تاتا چي داره؟☝️☝️☝️
Negar
225
audio message
توتو نگهبان مي شود☝️☝️☝️
Negar
225
audio message
ماجراي درخت بلوط☝️☝️☝️
Negar
969
فرانكلين به مدرسه مي رود👇👇👇
Negar
969
دوست جديد فرانكلين👇👇👇
Negar
812
فرانكلين دروغ مي گويد👇👇👇
Negar
530
فرانكلين رئيس مي شود👇👇👇
Negar
447
فرانكلين در تاريكي👇👇👇
Negar
2240
audio message
فرانكلين ميخواهد بزرگ باشد
Negar
1966
audio message
فرانكلين يك حيوان خانگي مي خواهد
Negar
1830
audio message
فرانكلين گم ميشود
Negar
1676
audio message
فرانكلين ميگويد دوستت دارم
Negar
1628
audio message
فرانكلين خواهرش را مي بخشد
Negar
1692
audio message
فرانكلين به بيمارستان مي رود
Negar
1505
audio message
خواهر كوچولوي فرانكلين
Negar
1609
فرانكلين و روز شكرگزاري👇👇👇
Negar
2296
audio message
فرانكلين و روز هالووين