ذنبيـﮯ شتــهيتك❗️

276
الحَنيه إلي بعيونك شلون تنباس ؟ @vivr
Open in app
ذنبيـﮯ شتــهيتك❗️
1306
‏•𝑫𝒐𝒏’𝒕 𝒘𝒐𝒓𝒓𝒚, 𝒕𝒉𝒆 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕 𝒐𝒏𝒆 𝒘𝒐𝒏’𝒕 𝒍𝒆𝒂𝒗𝒆- 𓎉
ذنبيـﮯ شتــهيتك❗️
1168
𝗶 𝘄𝗮𝗻𝘁 𝘆𝗼𝘂 𝘁𝗼 𝗳𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗳𝗼𝗿 𝗺𝗲 .
ذنبيـﮯ شتــهيتك❗️
1483
𝙄 𝙖𝙢 𝙟𝙚𝙖𝙡𝙤𝙪𝙨 𝙤𝙛 𝙚𝙫𝙚𝙧𝙮𝙗𝙤𝙙𝙮 𝙬𝙝𝙤 𝙞𝙨 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙮𝙤𝙪 𝙬𝙝𝙚𝙣 𝙄'𝙢 𝙣𝙤𝙩 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙮𝙤𝙪.
ذنبيـﮯ شتــهيتك❗️
1434
𝗶 𝘄𝗮𝗻𝘁 𝘆𝗼𝘂 𝘁𝗼 𝗳𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗳𝗼𝗿 𝗺𝗲 .
ذنبيـﮯ شتــهيتك❗️
2035
𝙄 𝙙𝙤𝙣'𝙩 𝙢𝙞𝙣𝙙, 𝙘𝙖𝙪𝙨𝙚 𝙪 𝙙𝙤𝙣'𝙩 𝙢𝙖𝙩𝙩𝙚𝙧.
ذنبيـﮯ شتــهيتك❗️
1814
𝙒𝙚 𝙬𝙞𝙡𝙡 𝙗𝙚 𝙗𝙚𝙩𝙩𝙚𝙧 𝙚𝙫𝙚𝙣𝙩𝙪𝙖𝙡𝙡𝙮.
ذنبيـﮯ شتــهيتك❗️
1645
𝗶 𝘄𝗮𝗻𝘁 𝘆𝗼𝘂 𝘁𝗼 𝗳𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗳𝗼𝗿 𝗺𝗲 .
ذنبيـﮯ شتــهيتك❗️
1535
𝙒𝙚 𝙬𝙞𝙡𝙡 𝙗𝙚 𝙗𝙚𝙩𝙩𝙚𝙧 𝙚𝙫𝙚𝙣𝙩𝙪𝙖𝙡𝙡𝙮.
ذنبيـﮯ شتــهيتك❗️
1639
𝗜 𝘄𝗮𝗻𝘁 𝘆𝗼𝘂 𝘁𝗼 𝗯𝗲 𝗺𝘆 𝗼𝗻𝗹𝘆 .
ذنبيـﮯ شتــهيتك❗️
1449
𝐾𝑖𝑙𝑙 𝑚𝑒 𝑖𝑓 𝑖 𝑐𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑜𝑛𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑒
ذنبيـﮯ شتــهيتك❗️
888
𝗜 𝘄𝗮𝗻𝘁 𝘆𝗼𝘂 𝘁𝗼 𝗯𝗲 𝗺𝘆 𝗼𝗻𝗹𝘆 .
ذنبيـﮯ شتــهيتك❗️
830
𝒌𝒊𝒔𝒔 𝒎𝒆 𝒉𝒂𝒓𝒅 𝒃𝒆 𝒇𝒐𝒓 𝒚𝒐𝒖 𝒈𝒐
ذنبيـﮯ شتــهيتك❗️
808
𝗶 𝘄𝗮𝗻𝘁 𝘆𝗼𝘂 𝘁𝗼 𝗳𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗳𝗼𝗿 𝗺𝗲 .
ذنبيـﮯ شتــهيتك❗️
699
𝐒𝐀𝐃𝐍𝐄𝐒𝐒 𝐈𝐒 𝐋𝐈𝐊𝐄 𝐆𝐎𝐃 𝐄𝐕𝐄𝐑𝐘𝐖𝐇𝐄𝐑𝐄
ذنبيـﮯ شتــهيتك❗️
763
𝗜 𝘄𝗮𝗻𝘁 𝘆𝗼𝘂 𝘁𝗼 𝗯𝗲 𝗺𝘆 𝗼𝗻𝗹𝘆 .
ذنبيـﮯ شتــهيتك❗️
633
𝒌𝒊𝒔𝒔 𝒎𝒆 𝒉𝒂𝒓𝒅 𝒃𝒆 𝒇𝒐𝒓 𝒚𝒐𝒖 𝒈𝒐
ذنبيـﮯ شتــهيتك❗️
635
𝗜 𝘄𝗮𝗻𝘁 𝘆𝗼𝘂 𝘁𝗼 𝗯𝗲 𝗺𝘆 𝗼𝗻𝗹𝘆 .
ذنبيـﮯ شتــهيتك❗️
610
𝗜 𝘄𝗮𝗻𝘁 𝘆𝗼𝘂 𝘁𝗼 𝗯𝗲 𝗺𝘆 𝗼𝗻𝗹𝘆 .
ذنبيـﮯ شتــهيتك❗️
535
𝐾𝑖𝑙𝑙 𝑚𝑒 𝑖𝑓 𝑖 𝑐𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑜𝑛𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑒
ذنبيـﮯ شتــهيتك❗️
482
“I just want a day where it feels like I’m not falling apart anymore
ذنبيـﮯ شتــهيتك❗️
550
“I didn’t lose a friend. I just realized that I never had one.” 💔
ذنبيـﮯ شتــهيتك❗️
477
- 𝑮𝑹𝑨𝑩 𝒀𝑶𝑼𝑹 𝑯𝑨𝑵𝑫 𝑰𝑺 𝑻𝑯𝑬 𝑬𝑿𝑷𝑬𝑪𝑻𝑬𝑫 𝑺𝑬𝑪𝑼𝑹𝑰𝑻𝒀 ♡.
ذنبيـﮯ شتــهيتك❗️
635
𝗶 𝘄𝗮𝗻𝘁 𝘆𝗼𝘂 𝘁𝗼 𝗳𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗳𝗼𝗿 𝗺𝗲 .
ذنبيـﮯ شتــهيتك❗️
572
𝒌𝒊𝒔𝒔 𝒎𝒆 𝒉𝒂𝒓𝒅 𝒃𝒆 𝒇𝒐𝒓 𝒚𝒐𝒖 𝒈𝒐
ذنبيـﮯ شتــهيتك❗️
657
𝐾𝑖𝑙𝑙 𝑚𝑒 𝑖𝑓 𝑖 𝑐𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑜𝑛𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑒
ذنبيـﮯ شتــهيتك❗️
559
𝗜 𝘄𝗮𝗻𝘁 𝘆𝗼𝘂 𝘁𝗼 𝗯𝗲 𝗺𝘆 𝗼𝗻𝗹𝘆 .
ذنبيـﮯ شتــهيتك❗️
455
𝐒𝐀𝐃𝐍𝐄𝐒𝐒 𝐈𝐒 𝐋𝐈𝐊𝐄 𝐆𝐎𝐃 𝐄𝐕𝐄𝐑𝐘𝐖𝐇𝐄𝐑𝐄
ذنبيـﮯ شتــهيتك❗️
566
𝘠𝘰𝘶'𝘳𝘦 𝘴𝘰 𝘴𝘱𝘦𝘤𝘪𝘢𝘭 𝘵𝘰 𝘮𝘦 𝘢𝘯𝘥 𝘪 𝘤𝘢𝘯'𝘵 𝘦𝘷𝘦𝘯 𝘦𝘹𝘱𝘭𝘢𝘪𝘯 𝘸𝘩𝘺.
ذنبيـﮯ شتــهيتك❗️
514
𝗜 𝘄𝗮𝗻𝘁 𝘆𝗼𝘂 𝘁𝗼 𝗯𝗲 𝗺𝘆 𝗼𝗻𝗹𝘆 .
ذنبيـﮯ شتــهيتك❗️
502
𝙉𝙚𝙬 𝙛𝙪𝙘𝙠𝙞𝙣𝙜 𝙙𝙖𝙮 𝙬𝙞𝙩𝙝𝙤𝙪𝙩 𝙮𝙤𝙪):
ذنبيـﮯ شتــهيتك❗️
430
𝑀𝑒𝑚𝑜𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑚𝑖𝑛 𝑜𝑤𝑛𝑒𝑟𝑠 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑑..
ذنبيـﮯ شتــهيتك❗️
533
𝗜 𝘄𝗮𝗻𝘁 𝘆𝗼𝘂 𝘁𝗼 𝗯𝗲 𝗺𝘆 𝗼𝗻𝗹𝘆 .
ذنبيـﮯ شتــهيتك❗️
465
𝐿𝐼𝐾𝐸 𝑇𝐻𝐸 𝐻𝐸𝐿𝐿 𝑆𝐻𝐸 𝐻𝑈𝑅𝑇𝑆.
ذنبيـﮯ شتــهيتك❗️
499
𝖫𝗈𝗈𝗄 𝖺𝗍 𝗆𝖾 , 𝖿𝗎𝖼𝗄 𝗍𝗁𝗂𝗌 𝗉𝖾𝗈𝗉𝗅𝖾.
ذنبيـﮯ شتــهيتك❗️
385
𝐾𝑖𝑙𝑙 𝑚𝑒 𝑖𝑓 𝑖 𝑐𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑜𝑛𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑒
ذنبيـﮯ شتــهيتك❗️
290
‏Be you, and don’t be a copy of others.
ذنبيـﮯ شتــهيتك❗️
391
𝗶 𝘄𝗮𝗻𝘁 𝘆𝗼𝘂 𝘁𝗼 𝗳𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗳𝗼𝗿 𝗺𝗲 .
ذنبيـﮯ شتــهيتك❗️
378
𝐾𝑖𝑙𝑙 𝑚𝑒 𝑖𝑓 𝑖 𝑐𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑜𝑛𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑒
ذنبيـﮯ شتــهيتك❗️
442
𝗜 𝘄𝗮𝗻𝘁 𝘆𝗼𝘂 𝘁𝗼 𝗯𝗲 𝗺𝘆 𝗼𝗻𝗹𝘆 .
ذنبيـﮯ شتــهيتك❗️
384
𝗜 𝘄𝗮𝗻𝘁 𝘆𝗼𝘂 𝘁𝗼 𝗯𝗲 𝗺𝘆 𝗼𝗻𝗹𝘆 .
ذنبيـﮯ شتــهيتك❗️
486
𝐾𝑖𝑙𝑙 𝑚𝑒 𝑖𝑓 𝑖 𝑐𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑜𝑛𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑒
ذنبيـﮯ شتــهيتك❗️
471
𝐿𝐼𝐾𝐸 𝑇𝐻𝐸 𝐻𝐸𝐿𝐿 𝑆𝐻𝐸 𝐻𝑈𝑅𝑇𝑆.
ذنبيـﮯ شتــهيتك❗️
460
𝗶 𝘄𝗮𝗻𝘁 𝘆𝗼𝘂 𝘁𝗼 𝗳𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗳𝗼𝗿 𝗺𝗲 .
ذنبيـﮯ شتــهيتك❗️
563
𝗜 𝘄𝗮𝗻𝘁 𝘆𝗼𝘂 𝘁𝗼 𝗯𝗲 𝗺𝘆 𝗼𝗻𝗹𝘆 .
ذنبيـﮯ شتــهيتك❗️
469
𝘠𝘰𝘶'𝘳𝘦 𝘴𝘰 𝘴𝘱𝘦𝘤𝘪𝘢𝘭 𝘵𝘰 𝘮𝘦 𝘢𝘯𝘥 𝘪 𝘤𝘢𝘯'𝘵 𝘦𝘷𝘦𝘯 𝘦𝘹𝘱𝘭𝘢𝘪𝘯 𝘸𝘩𝘺.
ذنبيـﮯ شتــهيتك❗️
472
𝖣𝗈𝗇'𝗍 𝗅𝗈𝗈𝗄 𝗍𝗈𝗈 𝖼𝗅𝗈𝗌𝖾𝗅𝗒 𝗂𝗍'𝗌 𝖽𝖺𝗇𝗀𝖾𝗋 𝗂𝗇𝗌𝗂𝖽𝖾 !