Fuck u.

65
Open in app
Fuck u.
111
Yِِoََِur leَavِing mِeَِ َis noِtِhَing, yَoِu aِrِe َ . Juِِst tَrَaَِsh ^^.
Fuck u.
77
ِIَ hِaَte ِyَoِِu wَhِeَِِn yَoِu liَِe •.•
Fuck u.
99
aِchieve ِyourَ dreaَms.