🤡🤘دورهمی بچه های تم تم 🤡🤘

142
گپ دورهمی ‌‌‌‌گپ مال همه اس شاخ شدن ممنوع دعوا ممنوع رل زدن آزاده دایی با جنبه هاش بیاد تو گپ بی جنبه بیاد رسمن گاییده میشه یسسسس دعوا ⛔️ توهین ❌ عکص ❌ فیلم 🔞 👊 ❌ توهین به هم دیگر❌ خوش باشین کونده های من بگین بخندین شوخی کنید اما دعوا توهین ممنوع ❌ این گپ مصه یک خانه هص که شماهم مصه یک خوانواده درکنار هم زندگی کنید خوش بگذره بهتون
Open in app
1
سعید جاکش تم و پاکید
عه خوبه
سعید جاکش کجایی
سعید جاکش تم و پاکید
سعید جاکش کجایی
سلام خبی
سعید جاکش کجایی
1
ممنون خودافیظ
خب مزاحیم رفتنت نموشم برو صبحونت بخور خدا په امان😍
1
آها منم امروز برای بیمارستان نگرفتم از فردا دیه میگرم
خبه
ن داداش از فردا روزه میگیرم
آها منم امروز برای بیمارستان نگرفتم از فردا دیه میگرم
1
بعش برو میگم روزه ای؟
ن داداش از فردا روزه میگیرم
من برم بای
بعش برو میگم روزه ای؟
میدونم😑😂
عافرین😁🤣
1
من برم بای
1
میدونم😑😂
اونا کچلون😂😂
1