Go to channel

بورس ایران

97
🔶ادامه تابلو خوانی بورس 🔸تشخیص ورود بازیگردان به سهم پس از افت چند روزه قیمت سهم به نقطه حمایت سهم می رسد، قیمت دیروز سهم و اولین قیمت سهم که حجم بالا رفته بررسی می کنیم اگر در منفی باز شده و رو به رشد بود و افزایش قیمت پیدا کرد یا صف خرید شد این زمان ورود بازیگردان به سهم است. ⭕️نکته: 🔸زمان خروج بازیگردان از سهم حجم پول خروجی از سهم، بیشتر از حجم پول ورودی باشد. باید از فردای آن حجم به روال عادی خود بازگردد. 🔸بازیگردان دیگری باسهم کاری نداشته باشد.(یک بازیگردان در سهم باشد) #تابلو_خوانی #بورس 📈📊📉📋 @bourseoiran https://eitaa.com/bourseoiran https://tt.me/bourseoiran