Go to channel

باران عشق

1513
مهربان که باشی روزت زیباست، آسمانت رنگ دیگری دارد. مهربان باش، مهربانی رسم قشنگ دلهای پاک است. روزت رویایی و پر از حس قشنگ...