جمهوری آذربایجان Azərbaycan

34
جمهوری آذربایجان زبان ترکی باکو کتابخانه
Open in app
جمهوری آذربایجان Azərbaycan
52

Al-Kāšгarī, Maḥmūd.-Compendium of the Turkic dialects (Dīwān lugāt at-Turk), Part III (3_3).pdf

pdf
39.51 Mb
جمهوری آذربایجان Azərbaycan
48

Al-Kāšгarī, Maḥmūd.-Compendium of the Turkic dialects (Dīwān lugāt at-Turk), Part II (2_3).pdf

pdf
61.76 Mb
جمهوری آذربایجان Azərbaycan
50

Al-Kāšгarī, Maḥmūd.-Compendium of the Turkic dialects (Dīwān lugāt at-Turk), Part I (1_3).pdf

pdf
17.47 Mb
جمهوری آذربایجان Azərbaycan
255
آران ( اران) یک اصطلاح ترکی آذربایجانی به معنی جایگاه گرمسیری است. برخی از افراد برای از دست دادن آذربایجان شمالی که بخشی از آتورپاتگان است ، نوحه و شیون می کنند ، اما از پذیرش نام آذربایجان بر بخش شمالی ارس خود داری می کنند. راستی اگر رود ارس مانع و حائل میان این دو بخش با جغرافیای طبیعی و آب هوایی یکسان نبود، چگونه این بخش را جدا از آذربایجان می دانستید و نام آران را به آن می دادند؟؟؟؟؟؟؟
جمهوری آذربایجان Azərbaycan
179
Məmməd Araz ƏLVİDA, DAĞLAR! Bəlkə bu yerlərə bir də gəlmədim, Duman, salamat qal, dağ, salamat qal. Dalımca su səpir yoxsa buludlar? Leysan, salamat qal, yağ, salamat qal! Qıy vuran qartallar yox oldu çəndə, Nərgizlər saraldı şehli çəməndə. Ey qaragöz pəri, dalımca sən də Boylan, salamat qal, bax, salamat qal! Gəldim, qarşıladı güllər-çiçəklər, Gedirəm, əl edir boz biçənəklər. Nidamı çaylara d ...
جمهوری آذربایجان Azərbaycan
225

Selim Ceferov - Müasir Azərbaycan Dili.pdf

pdf
5.02 Mb
جمهوری آذربایجان Azərbaycan
222

اصطلاحات مربوط به اسب در فرهنگ هون های آسیا .PDF

PDF
4.14 Mb
جمهوری آذربایجان Azərbaycan
383

کلیات_اشعار_ترکی_استاد_شهریار_به_انضمام_حیدربابایه_سلام_به_ا.pdf

pdf
6.09 Mb