ڪـࢪميـلا 𓋜' ستـوࢪيـات ، افـتاࢪات ، اخـتصـاࢪات ، بايـوات ، اقتـباسـات ، صـوࢪ بنات ،

191
Public channel
Open in app
ڪـࢪميـلا 𓋜' ستـوࢪيـات ، افـتاࢪات ، اخـتصـاࢪات ، بايـوات ، اقتـباسـات ، صـوࢪ بنات ،
134
تـبـا لــڪـم جـميـعا فــأنتـم ســبب ڪـرهــي لـهـذة ألـحيــاة 😴💔.
ڪـࢪميـلا 𓋜' ستـوࢪيـات ، افـتاࢪات ، اخـتصـاࢪات ، بايـوات ، اقتـباسـات ، صـوࢪ بنات ،
118
*​‏و لأنــــــك شــــديـــــد الصــــــبر ظـــــــنـــوا انــــك لا تـــشـــــــعر أبـــــداً")!😴💔🐾​  ​⇣ٰٰۦ˛⁽₎٭٭ٰ⁽❥ٰ₎ٰٰۦ˛⇣​*☻
ڪـࢪميـلا 𓋜' ستـوࢪيـات ، افـتاࢪات ، اخـتصـاࢪات ، بايـوات ، اقتـباسـات ، صـوࢪ بنات ،
132
‏چـا  غـيـر احـبـك مـن صـدك ♥ چـا غـيـر تـسـوه ولايـتـي .." هـو انـت ابـن وادم غـرب ♥ بـس انـي  احـسـك مـالـتي 😻❣️🙈
ڪـࢪميـلا 𓋜' ستـوࢪيـات ، افـتاࢪات ، اخـتصـاࢪات ، بايـوات ، اقتـباسـات ، صـوࢪ بنات ،
128
𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙𝑙𝑦 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑒'𝑠 𝑛𝑒𝑣𝑒𝑟 𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 𝑙𝑖𝑘𝑒 𝑚𝑒. 𐀤
ڪـࢪميـلا 𓋜' ستـوࢪيـات ، افـتاࢪات ، اخـتصـاࢪات ، بايـوات ، اقتـباسـات ، صـوࢪ بنات ،
136
ڪــۦــلــۦــهـــۦــ۾ ؏ حـۦــسـۦـب المـۦــصـۦـالح يـــحـبـۦــوك 😴♥️.