عاشیق هاوالاری

51
عاشیق آشیق تورک آشیقلار نوازندگان تار qopuz ozan
Open in app
عاشیق هاوالاری
17
قوپوز نوازان دلسوخته آذربایجان عاشیق قربانی و ساری عاشیق👆
عاشیق هاوالاری
14

قوپوز_نوازان_دل_سوخته_آذربایجان_2_و_1.pdf

pdf
144.043 Kb
عاشیق هاوالاری
114
آراز آراز عاشیق عبدالعلی نوری☝️
عاشیق هاوالاری
106

4_506986508079596513.mp3

mp3
عاشیق عبدالعلی نوری - عاشیق ماهنیسی آراز آراز
عاشیق هاوالاری
139
عاشیق قربانی کؤچوره ن: شاهپور نوروزی👆
عاشیق هاوالاری
130

ashigh-ghorbani_[www.ketabesabz.com].pdf

pdf
550.372 Kb
عاشیق هاوالاری
1853
عاشیق عبدالعلی نوری👆
عاشیق هاوالاری
4647
عاشیق حسین جوان و عاشیق عمران🖕
عاشیق هاوالاری
1286
عاشیق های آذربایجان پرویز زارع شاهمرسی🖕
عاشیق هاوالاری
455

4_5877462049344193837.mp3

mp3
4_5877462049344193837
عاشیق هاوالاری
464

ashigh-ghorbani_[www.ketabesabz.com].pdf

pdf
550.372 Kb
عاشیق هاوالاری
730
آذربایجان سئچیلمیش ماهنی لاری ج5👆
عاشیق هاوالاری
753
آذربایجان سئچیلمیش ماهنی لاری ج4👆
عاشیق هاوالاری
707
آذربایجان سئچیلمیش ماهنی لاری ج3👆
عاشیق هاوالاری
692
آذربایجان سئچیلمیش ماهنی لاری ج2👆
عاشیق هاوالاری
700
آذربایجان سئچیلمیش ماهنی لاری ج1👆
عاشیق هاوالاری
2157
بیزه گل سونا #عاشیق زولفیه