آثار تاریخی

10
Public channel
Open in app
آثار تاریخی
770

قدیم تورک یازیسی آبیده لری جلد۱.pdf

pdf
18.67 Mb
آثار تاریخی
1434
“Biz Avrupalılar, yazı dahil pek çok kültürel unsuru Türklerden aldık ve medeniyetimizi bunun üzerine inşa ettik.” THOR HEYERDAHL (Norveç’li arkeolog, antropolog, bilim adamı)
آثار تاریخی
1162
تشابه خط میخی سومری با خط اورخون _ یئنی سئی
آثار تاریخی
895

Faruk Sümer. Eski Türkler_de Şehircilik (1984)-2.pdf

pdf
14.64 Mb
آثار تاریخی
509
Bilge Kağan Mezarında Bulunan Ak Geyik..M.S.7-8.yy. Şamanlar Göksel yolculuklarını geyik üzerinde yaparlar. Türk Mitolojik görüşlerine göre, beyaz geyik ilahi özelliklere sahip kutlu bir hayvandır.
آثار تاریخی
360
Turukkaeans (Turukkum, Turukku) were an ancient near eastern people in the north western parts of Ancient Iran during the Bronze Age. In particular, they inhabited the Urmia basin and the valleys of northwestern Zagros Mountains. Turukkum appears to have consisted of a group of kingdoms whose populations were of mixed stock, perhaps predominantly Hurrian but with significant East Semitic component ...
آثار تاریخی
1035

ایران تورکلری نین اسکی تاریخی.pdf

pdf
22.31 Mb
آثار تاریخی
514
Altay Dağları'ndaki Pazırık Kurganı'nda bulunan keçeden yapılmış yaklaşık 2500 yıllık at eyeri.☝
آثار تاریخی
961

حیات و اوقات سلطان محمود غزنوی.pdf

pdf
7.44 Mb
آثار تاریخی
2965
موسیقی و ترکان به روایت باستانی پاریزی: "اصولا دوران شکوه موسیقی در تاریخ ایران مربوط به ترکان و ترکمانان بوده است که اغلب پادشاهان خود اهل موسیقی و طرب بوده اند. سلطان طغرل سلجوقی در مراسم ازدواجش با دختر خلیفه عباسی در حیات کاخ با سربازان به خواندن ترانه های ترکی پرداخت و به رقص درآمد و رقصی ترکانه کرد. قاجارها که ترکمان بودند و خود را وارث سلجوقیان میدانستند عموما اهل موسیقی بودند. مثلا آقا ...
آثار تاریخی
2205

selahi-diker_turk-dili-nin-besbin-yili_anadolu-da-onbin-yil.pdf

pdf
169.97 Mb
آثار تاریخی
794
آوانویسی کتیبه: ēn ud az ēn ābarbar Dariuš ī Ādurbādag[ā]n āmārgar. این و از این بالاتر، داریوش، آمارگر آذربایجان <کرد>. آمارگران مدیران مالی و اقتصادی ایالات بودند. این کتیبه در صورت درست بودن خوانش نام "داریوش" بسیار ویژه است. عکس و آوانویسی از مرتضی علی گاجیف، باستان شناس دربند. http://www.iranicaonline.org/articles/darband-epigraphy-01 کتیبه دربند به زبان پهلوی دربند آخرین مرز میان ساسانیا ...
آثار تاریخی
1576

Eziz Elekberli - Kadim Türk Oğuz Yurdu Ermenistan.pdf

pdf
9.39 Mb
آثار تاریخی
1326

تورکلرین تاریخ و فرهنگینه بیر باخیش- هیئت.pdf

pdf
5.27 Mb