آثار تاریخی

12
Public channel
Open in app
آثار تاریخی
176

0118-(1)Qush_adlari_-manchu.turkc.chince-_sozluyu(4.405KB).pdf

pdf
4.51 Mb
آثار تاریخی
49
دﺭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ مانند: ﻫﺮﻭﺩﻭﺕ، ﮔﺰﻧﻔﻮﻥ، ﺩﯾﻮﺩﻭﺭﻭﺱ، ﮐﻮﺭﻭﺵ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ ﺍﻭﻝ ﻭ ﻣﺎﻧﺪﺍﻧﺎ ﺍﺳﺖ . ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﺮﺯﻧﺪﺷﺎﻥ ، یعنی ﮐﻮﺭﻭﺵ، ﻧﻮﻩ ﺍﯾﺸﺘﻮﻭﯾﮕﻮ (آستیاگ) ﺍﺳﺖ. ﺗﺎﺭﯾﺦﺩﺍﻥﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮﻥ ﮐﺎﻣﺮﻭﻥ، ﭘﯿﺎﻧﮑﻮﻑ ﻭ ﻭﺍﯾﺲﺑﺎﺥ ﺍﯾﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﺍ ﺻﺤﯿﺢ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﯽﺩﺍﻧﻨﺪ. ﺍﻣﺎ ﻭﺍﻟﺘﺮ ﻫﯿﻨﺘﺲ ﺍﯾﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﺍ ﻣﺸﮑﻮﮎ ﻣﯽﺩﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺭﺳﯿﺪ، ﺍﯾﺸﺘﻮﻭﯾﮕﻮ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﻪ ﺗﺎﺝ ﻭ ﺗﺨﺖ ﻣﺎﺩ ﺩﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺍﺩ ...
آثار تاریخی
273
قتل عام مسلمانان در دو سوی ارس👆 صمد سرداری نیا
آثار تاریخی
243

تاریخ_تمدن_ویل_دورانت_مجموعه_یازده_جلدی.pdf

pdf
39.1 Mb
آثار تاریخی
116
فرهنگ جغرافیای آذربایجان شرقی ☝️
آثار تاریخی
109

بهروز_خاماچی_فرهنگ_جغرافیای_آذربایجان.pdf

pdf
30.55 Mb
آثار تاریخی
286

حسین_محمدزاده_صدیق_سه_سنگیاد_باستانی.pdf

pdf
10.37 Mb
آثار تاریخی
283

تاریخچه اورمیه - رحمت الله توفیق.pdf

pdf
5.28 Mb
آثار تاریخی
128

والیان آذربایجان از 1304تا 1320-حبیب شیری آذر.pdf

pdf
3.85 Mb
آثار تاریخی
157

آذربایجان_و_سولدوز_اسماعیل_نبی_یار.pdf

pdf
11.36 Mb
آثار تاریخی
127
تاریخ مرند ، جلفا ، زنوز ، علمدار☝️
آثار تاریخی
204

History Of Civilizations Of Central Asia. 5.pdf

pdf
14.48 Mb
آثار تاریخی
236

M. T. Zehtabi - İran Türklerinin Eski Tarihi.pdf

pdf
22.31 Mb
آثار تاریخی
373

متن روی کاسه کنار انسان طلاپوش.pdf

pdf
117.899 Kb
آثار تاریخی
191

Ahmet_Taşağıl_Çin_Kaynaklarına_Göre_Eski_Türk_Boyları.pdf

pdf
13.59 Mb
آثار تاریخی
221

Mehmet Bayrakdar - Türkler ve Japonlar.pdf

pdf
25.6 Mb
آثار تاریخی
270
کردان گوران و مسئله کرد در ترکیه 👆
آثار تاریخی
264

krdan_gvran_v_ms__lh_krd_dr_trkyh-_g.b.akvpf.pdf

pdf
4.05 Mb
آثار تاریخی
137

خاطرات_من_یا_روشن_شدن_تاریخ_صد_ساله.pdf

pdf
25.72 Mb
آثار تاریخی
292

Enver Çingizoğlu, Aydın Avşar - Avşarlar.pdf

pdf
16.39 Mb
آثار تاریخی
97

George_E_Lane_Early_Mongol_Rule_in_Thirteenth_Century_Iran_A.pdf

pdf
3.04 Mb